Z prawdziw? przyjemno?ci? prezentujemy QGIS 1.2.0 'Daphnis', kolejne z edycji rozwojowej.

Seria edycji rozwojowych udost?pnia u?ytkownikom nowe funkcje i daje szanse ich przetestowania w miar? umieszczania ich w kodzie aplikacji. Nie zapewniamy d?ugoterminowego wsparcia dla tej edycji. Jest ona skierowana g?ównie do tych, którym nie przeszkadzaj? cz?ste zmiany interfejsu u?ytkownika, a chcieliby uzyska? dost?p do nowych funkcji. Zarzucamy okre?lenie 'niestabilna' na rzecz terminu 'rozwojowa' dla naszych krótkoterminowych wyda? QGIS, poniewa? wprowadza?o ono w b??d sugeruj?c, ?e wersje te s? bardziej podatne na b??dy. W rzeczywisto?ci wersje rozwojowe zawieraj? szereg poprawek czyni?cych aplikacj? bardziej stabiln? w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Pakiety z wersjami binarnymi oraz kodami ?ród?owymi s? dost?pne pod adresem:

http://qgis.org/en/download/current-software.html

O nowo?ciach w tej wersji QGIS mo?na przeczyta? na stronie:

http://blog.qgis.org/node/137

Wraz z wydaniem wersji QGIS 1.2.0, spo?eczno?? QGIS opracowuje aktualizacj? podr?cznika u?ytkownika QGIS dla tej wersji. Podr?cznik w wersji angielskoj?zycznej b?dzie dost?pny ju? nied?ugo, a jego wydanie zostanie publicznie podane do wiadomo?ci. Niezw?ocznie po tym, zostan? podj?te prace zmierzaj?ce do przygotowania polskiej wersji podr?cznika.

QGIS jest projektem opartym ca?kowicie na pracy woluntariuszy. S? nimi zespo?y programistów, osób przygotowuj?cych teksty oraz innych wspó?pracowników. Wyra?amy podzi?kowania i wdzi?czno?? za wiele, wiele godzin pracy, które osoby te po?wi?ci?y aby ukaza?a si? prezentowana wersja.

Je?li chcesz przekaza? darowizn? lub zasponsorowa? nasz projekt, odwied?
http://www.qgis.org/en/sponsorship.html. Jednak?e QGIS jest wolnym oprogramowaniem i wcale nie musisz tego robi?.

Mi?ego QGISowania!