qgis_sv.diff

svn diff qgis/i18n/qgis_sv.ts - emj -, 2011-01-21 04:49 AM

Download (12 KB)

View differences:

qgis/i18n/qgis_sv.ts (arbetskopia)
15 15
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="96"/>
16 16
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="160"/>
17 17
    <source>Coordinate Capture</source>
18
    <translation>Skapa koordinat</translation>
18
    <translatorcomment>This might be controversial.</translatorcomment>
19
    <translation type="unfinished">Fånga och skapa koordinat</translation>
19 20
  </message>
20 21
  <message>
21 22
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="98"/>
......
26 27
  <message>
27 28
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="101"/>
28 29
    <source>&amp;Coordinate Capture</source>
29
    <translation>Skapa koordinat</translation>
30
    <translation type="unfinished">&amp;Fånga och Skapa koordinat</translation>
30 31
  </message>
31 32
  <message>
32 33
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="116"/>
33 34
    <source>Click to select the CRS to use for coordinate display</source>
34
    <translation>Klicka för att välja CRS för koordinatvisning</translation>
35
    <translation>Klicka för att välja referenssystemet för koordinatvisning</translation>
35 36
  </message>
36 37
  <message>
37 38
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="124"/>
38 39
    <source>Coordinate in your selected CRS</source>
39
    <translation>Koordinat i vald CRS</translation>
40
    <translatorcomment>Lite fegt att ta med CRS där? -- Erik</translatorcomment>
41
    <translation type="unfinished">Koordinat i ditt valda koordinatsystem (CRS)</translation>
40 42
  </message>
41 43
  <message>
42 44
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="128"/>
43 45
    <source>Coordinate in map canvas coordinate reference system</source>
44
    <translation>Koordinat i kartbladets koordinatsystem</translation>
46
    <translation type="unfinished">Koordinat i kartbladets koordinatsystem (CRS)</translation>
45 47
  </message>
46 48
  <message>
47 49
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="131"/>
......
51 53
  <message>
52 54
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="136"/>
53 55
    <source>Click to enable mouse tracking. Click the canvas to stop</source>
54
    <translation>Klika för att slå på följnig av pekdon. Klicka kartan för att avsluta</translation>
56
    <translation type="unfinished">Följer musen och skapar koordinater. Slutar följa när du klickar på kartan</translation>
55 57
  </message>
56 58
  <message>
57 59
    <location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="141"/>
......
3384 3386
  <message>
3385 3387
    <location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="219"/>
3386 3388
    <source>Open data automatically after download</source>
3387
    <translation type="unfinished"></translation>
3389
    <translation>Öppna data automatiskt efter nedladdning</translation>
3388 3390
  </message>
3389 3391
  <message>
3390 3392
    <location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="247"/>
3391 3393
    <source>Replace current data (current layer will be removed)</source>
3392
    <translation type="unfinished"></translation>
3394
    <translation>Ersätt existerande data (det aktiva lagret kommer raderas)</translation>
3393 3395
  </message>
3394 3396
  <message>
3395 3397
    <location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="283"/>
3396 3398
    <source>Use custom renderer</source>
3397
    <translation type="unfinished"></translation>
3399
    <translation>Använd en annan rendrare</translation>
3398 3400
  </message>
3399 3401
  <message>
3400 3402
    <location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="358"/>
3401 3403
    <source>Download</source>
3402
    <translation type="unfinished"></translation>
3404
    <translation type="unfinished">Ladda ned</translation>
3403 3405
  </message>
3404 3406
  <message>
3405 3407
    <location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="365"/>
......
3408 3410
  </message>
3409 3411
  <message>
3410 3412
    <source>OSM Download</source>
3411
    <translation type="unfinished"></translation>
3413
    <translation type="unfinished">OSM nedladdning</translation>
3412 3414
  </message>
3413 3415
  <message>
3414 3416
    <source>Unable to save the file %1: %2.</source>
......
3416 3418
  </message>
3417 3419
  <message>
3418 3420
    <source>Waiting for OpenStreetMap server ...</source>
3419
    <translation type="unfinished"></translation>
3421
    <translation>Väntar på OpenStreetMap servern...</translation>
3420 3422
  </message>
3421 3423
  <message>
3422 3424
    <source>Download process failed. OpenStreetMap server response: %1 - %2</source>
3423
    <translation type="unfinished"></translation>
3425
    <translation>Nedladdningen misslyckades. Openstreetmap server svarade %1 - %2</translation>
3424 3426
  </message>
3425 3427
  <message>
3426 3428
    <source>OSM Download Error</source>
3427
    <translation type="unfinished"></translation>
3429
    <translation type="unfinished">OSM nedladdnings fel</translation>
3428 3430
  </message>
3429 3431
  <message>
3430 3432
    <source>Download failed: %1.</source>
3431
    <translation type="unfinished"></translation>
3433
    <translation type="unfinished">Nedladdnignen misslyckades</translation>
3432 3434
  </message>
3433 3435
  <message>
3434 3436
    <source>Getting data</source>
3435
    <translation type="unfinished"></translation>
3437
    <translation type="unfinished">Hämtar data</translation>
3436 3438
  </message>
3437 3439
  <message>
3438 3440
    <source>The OpenStreetMap server you are downloading OSM data from (~ api.openstreetmap.org) has fixed limitations of how much data you can get. As written at &lt;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Data&gt; neither latitude nor longitude extent of downloaded region can be larger than 0.25 degrees. Note that Quantum GIS allows you to specify any extent you want, but OpenStreetMap server will reject all request that won&apos;t satisfy downloading limitations.</source>
3439
    <translation type="unfinished"></translation>
3441
    <translation type="unfinished">Openstreetmap servern som du hämtar data från (api.openstreetmap.org) har begränsningar på hur mycket data du får häta. Läs mer på &lt;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Data&gt; varken bredd- eller längdgrad kan vara större än 0.25 grader, och även mängden data är begränsad per nedladdning. Märk väl att Quantum GIS tillåter dig att välja vilken storlek som helst på nedladdnigns området, men Openstreetmap servern kommer att avböja alla försök till att ladda ner för mycket data. </translation>
3440 3442
  </message>
3441 3443
  <message>
3442 3444
    <source>Both extents are too large!</source>
3443
    <translation type="unfinished"></translation>
3445
    <translation type="unfinished">Både lat och lon är större än 0.25 grader</translation>
3444 3446
  </message>
3445 3447
  <message>
3446 3448
    <source>Latitude extent is too large!</source>
3447
    <translation type="unfinished"></translation>
3449
    <translation type="unfinished">Breddgrads (lat) området är för stort!</translation>
3448 3450
  </message>
3449 3451
  <message>
3450 3452
    <source>Longitude extent is too large!</source>
3451
    <translation type="unfinished"></translation>
3453
    <translation type="unfinished">Längdgrads (lon) området är för stort!</translation>
3452 3454
  </message>
3453 3455
  <message>
3454 3456
    <source>OK! Area is probably acceptable to server.</source>
3455
    <translation type="unfinished"></translation>
3457
    <translation type="unfinished">OK! Nedladdning av detta området accepteras troligen. </translation>
3456 3458
  </message>
3457 3459
</context>
3458 3460
<context>
......
4870 4872
  <message>
4871 4873
    <location filename="../src/plugins/evis/evis.cpp" line="85"/>
4872 4874
    <source>An event visualization tool - view images associated with vector features</source>
4873
    <translation>Verktygt för att visulasiera händelser - se bilder som är associerade till vektorobjekt</translation>
4875
    <translation>Visualiserar händelser - se bilder som är knutna till vektorobjekt</translation>
4874 4876
  </message>
4875 4877
  <message>
4876 4878
    <location filename="../src/plugins/evis/evis.cpp" line="86"/>
......
4980 4982
    <comment>number of geometry errors</comment>
4981 4983
    <translation type="unfinished">
4982 4984
      <numerusform></numerusform>
4983
      <numerusform></numerusform>
4984 4985
    </translation>
4985 4986
  </message>
4986 4987
  <message>
......
5020 5021
    <comment>number of duplicate nodes</comment>
5021 5022
    <translation type="unfinished">
5022 5023
      <numerusform></numerusform>
5023
      <numerusform></numerusform>
5024 5024
    </translation>
5025 5025
  </message>
5026 5026
  <message>
......
7657 7657
    <comment>number of selected features</comment>
7658 7658
    <translation type="unfinished">
7659 7659
      <numerusform></numerusform>
7660
      <numerusform></numerusform>
7661 7660
    </translation>
7662 7661
  </message>
7663 7662
  <message>
......
8403 8402
    <comment>feature count</comment>
8404 8403
    <translation type="unfinished">
8405 8404
      <numerusform></numerusform>
8406
      <numerusform></numerusform>
8407 8405
    </translation>
8408 8406
  </message>
8409 8407
  <message numerus="yes">
......
8412 8410
    <comment>feature count</comment>
8413 8411
    <translation type="unfinished">
8414 8412
      <numerusform></numerusform>
8415
      <numerusform></numerusform>
8416 8413
    </translation>
8417 8414
  </message>
8418 8415
  <message numerus="yes">
......
8421 8418
    <comment>matching features</comment>
8422 8419
    <translation type="unfinished">
8423 8420
      <numerusform></numerusform>
8424
      <numerusform></numerusform>
8425 8421
    </translation>
8426 8422
  </message>
8427 8423
  <message>
......
14416 14412
    <comment>number of layers to delete</comment>
14417 14413
    <translation type="unfinished">
14418 14414
      <numerusform></numerusform>
14419
      <numerusform></numerusform>
14420 14415
    </translation>
14421 14416
  </message>
14422 14417
  <message>
......
25553 25548
    <comment>number of filtered features</comment>
25554 25549
    <translation type="unfinished">
25555 25550
      <numerusform></numerusform>
25556
      <numerusform></numerusform>
25557 25551
    </translation>
25558 25552
  </message>
25559 25553
</context>
......
26645 26639
    <comment>selected geometries</comment>
26646 26640
    <translation type="unfinished">
26647 26641
      <numerusform></numerusform>
26648
      <numerusform></numerusform>
26649 26642
    </translation>
26650 26643
  </message>
26651 26644
  <message>
......
29351 29344
    <comment>selected layer count</comment>
29352 29345
    <translation type="unfinished">
29353 29346
      <numerusform></numerusform>
29354
      <numerusform></numerusform>
29355 29347
    </translation>
29356 29348
  </message>
29357 29349
  <message>
......
29937 29929
    <comment>tile request count</comment>
29938 29930
    <translation type="unfinished">
29939 29931
      <numerusform></numerusform>
29940
      <numerusform></numerusform>
29941 29932
    </translation>
29942 29933
  </message>
29943 29934
  <message numerus="yes">
......
29947 29938
    <comment>tile cache hits</comment>
29948 29939
    <translation type="unfinished">
29949 29940
      <numerusform></numerusform>
29950
      <numerusform></numerusform>
29951 29941
    </translation>
29952 29942
  </message>
29953 29943
  <message numerus="yes">
......
29957 29947
    <comment>tile cache missed</comment>
29958 29948
    <translation type="unfinished">
29959 29949
      <numerusform></numerusform>
29960
      <numerusform></numerusform>
29961 29950
    </translation>
29962 29951
  </message>
29963 29952
  <message numerus="yes">
......
29967 29956
    <comment>errors</comment>
29968 29957
    <translation type="unfinished">
29969 29958
      <numerusform></numerusform>
29970
      <numerusform></numerusform>
29971 29959
    </translation>
29972 29960
  </message>
29973 29961
  <message>
......
30041 30029
    <comment>crs</comment>
30042 30030
    <translation type="unfinished">
30043 30031
      <numerusform></numerusform>
30044
      <numerusform></numerusform>
30045 30032
    </translation>
30046 30033
  </message>
30047 30034
  <message>