QGIS_2013-10-04-101635_Hawkeye.txt

John Tull, 2013-10-04 10:23 AM

Download (85.8 KB)

 
1
Process:     QGIS [4985]
2
Path:      /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/MacOS/QGIS
3
Identifier:   org.qgis.qgis2
4
Version:     2.1.0 (2.1.0 [exported])
5
Code Type:    X86-64 (Native)
6
Parent Process: launchd [246]
7
User ID:     501
8

  
9
Date/Time:    2013-10-04 10:16:34.692 -0700
10
OS Version:   Mac OS X 10.8.5 (12F37)
11
Report Version: 10
12

  
13
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
14

  
15
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
16
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
17

  
18
Application Specific Information:
19
abort() called
20

  
21
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
22
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad5212 __pthread_kill + 10
23
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73bb24 pthread_kill + 90
24
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d77ff61 abort + 143
25
3  org.qgis.qgis2        	0x000000010fb68716 myMessageOutput(QtMsgType, char const*) + 256
26
4  QtCore            	0x00000001136d5547 qt_message_output(QtMsgType, char const*) + 35
27
5  QtCore            	0x00000001136d5775 qt_message(QtMsgType, char const*, __va_list_tag*) + 203
28
6  QtCore            	0x00000001136d51f3 qFatal(char const*, ...) + 141
29
7  org.qgis.qgis2        	0x000000010fcd6eb7 QList<double>::operator[](int) + 63
30
8  org.qgis.qgis2_core      	0x0000000112c7dc97 QgsGraduatedSymbolRendererV2::createRenderer(QgsVectorLayer*, QString, int, QgsGraduatedSymbolRendererV2::Mode, QgsSymbolV2*, QgsVectorColorRampV2*) + 1605
31
9  org.qgis.qgis2_gui      	0x0000000113204c6f QgsGraduatedSymbolRendererV2Widget::classifyGraduated() + 595
32
10 org.qgis.qgis2_gui      	0x000000011331dbc4 QgsGraduatedSymbolRendererV2Widget::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 150
33
11 QtCore            	0x00000001137cba5d QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) + 2103
34
12 QtGui             	0x0000000113d314dd QComboBoxPrivate::_q_emitCurrentIndexChanged(QModelIndex const&) + 77
35
13 QtGui             	0x0000000113d35cf5 QComboBoxPrivate::setCurrentIndex(QModelIndex const&) + 623
36
14 QtGui             	0x0000000113d359df QComboBoxPrivate::_q_itemSelected(QModelIndex const&) + 89
37
15 QtGui             	0x0000000113d39d8b QComboBox::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 425
38
16 QtCore            	0x00000001137cba5d QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) + 2103
39
17 QtGui             	0x0000000113f4fba6 QComboBoxPrivateContainer::itemSelected(QModelIndex const&) + 38
40
18 QtGui             	0x0000000113d33a91 QComboBoxPrivateContainer::eventFilter(QObject*, QEvent*) + 667
41
19 QtCore            	0x00000001137b880c QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters(QObject*, QEvent*) + 100
42
20 QtGui             	0x0000000113a36478 QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) + 182
43
21 QtGui             	0x0000000113a37897 QApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 1109
44
22 org.qgis.qgis2_core      	0x0000000112cc8a03 QgsApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 93
45
23 QtCore            	0x00000001137b8639 QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*) + 101
46
24 QtGui             	0x0000000113a36c8a QApplicationPrivate::sendMouseEvent(QWidget*, QMouseEvent*, QWidget*, QWidget*, QWidget**, QPointer<QWidget>&, bool) + 390
47
25 QtGui             	0x00000001139ef811 qt_mac_handleMouseEvent(NSEvent*, QEvent::Type, Qt::MouseButton, QWidget*, bool) + 933
48
26 com.apple.AppKit       	0x00007fff8cb7a5d6 -[NSWindow sendEvent:] + 7053
49
27 QtGui             	0x00000001139e11e5 -[QCocoaPanel sendEvent:] + 111
50
28 com.apple.AppKit       	0x00007fff8cb76644 -[NSApplication sendEvent:] + 5761
51
29 QtGui             	0x00000001139ec476 -[QNSApplication sendEvent:] + 79
52
30 com.apple.AppKit       	0x00007fff8ccdf6ba -[NSApplication _realDoModalLoop:peek:] + 582
53
31 com.apple.AppKit       	0x00007fff8ccdfd8e -[NSApplication runModalSession:] + 49
54
32 QtGui             	0x00000001139f40a8 QEventDispatcherMac::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 1140
55
33 QtCore            	0x00000001137b5d89 QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 79
56
34 QtCore            	0x00000001137b5ee7 QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 341
57
35 QtGui             	0x0000000113dec32b QDialog::exec() + 245
58
36 org.qgis.qgis2        	0x000000010fb98ded QgisApp::showLayerProperties(QgsMapLayer*) + 711
59
37 org.qgis.qgis2        	0x000000010fdf8c83 QgsLegend::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent*) + 169
60
38 QtGui             	0x0000000113a745a3 QWidget::event(QEvent*) + 793
61
39 QtGui             	0x0000000113d5b3b7 QFrame::event(QEvent*) + 43
62
40 QtGui             	0x0000000113dc72ce QAbstractScrollArea::viewportEvent(QEvent*) + 108
63
41 QtGui             	0x0000000113e357c7 QAbstractItemView::viewportEvent(QEvent*) + 1377
64
42 QtGui             	0x0000000113e6a865 QTreeView::viewportEvent(QEvent*) + 225
65
43 QtGui             	0x0000000113dc7923 QAbstractScrollAreaFilter::eventFilter(QObject*, QEvent*) + 37
66
44 QtCore            	0x00000001137b880c QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters(QObject*, QEvent*) + 100
67
45 QtGui             	0x0000000113a36478 QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) + 182
68
46 QtGui             	0x0000000113a37897 QApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 1109
69
47 org.qgis.qgis2_core      	0x0000000112cc8a03 QgsApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 93
70
48 QtCore            	0x00000001137b8639 QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*) + 101
71
49 QtGui             	0x0000000113a36c8a QApplicationPrivate::sendMouseEvent(QWidget*, QMouseEvent*, QWidget*, QWidget*, QWidget**, QPointer<QWidget>&, bool) + 390
72
50 QtGui             	0x00000001139ef811 qt_mac_handleMouseEvent(NSEvent*, QEvent::Type, Qt::MouseButton, QWidget*, bool) + 933
73
51 com.apple.AppKit       	0x00007fff8cb7a50e -[NSWindow sendEvent:] + 6853
74
52 QtGui             	0x00000001139e8067 -[QCocoaWindow sendEvent:] + 111
75
53 com.apple.AppKit       	0x00007fff8cb76644 -[NSApplication sendEvent:] + 5761
76
54 QtGui             	0x00000001139ec476 -[QNSApplication sendEvent:] + 79
77
55 com.apple.AppKit       	0x00007fff8ca8c21a -[NSApplication run] + 636
78
56 QtGui             	0x00000001139f3e01 QEventDispatcherMac::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 461
79
57 QtCore            	0x00000001137b5d89 QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 79
80
58 QtCore            	0x00000001137b5ee7 QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 341
81
59 QtCore            	0x00000001137b8a6b QCoreApplication::exec() + 199
82
60 org.qgis.qgis2        	0x000000010fb6d8b4 main + 20804
83
61 libdyld.dylib         	0x00007fff8e1cd7e1 start + 1
84

  
85
Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
86
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad5d16 kevent + 10
87
1  libdispatch.dylib       	0x00007fff8d714dea _dispatch_mgr_invoke + 883
88
2  libdispatch.dylib       	0x00007fff8d7149ee _dispatch_mgr_thread + 54
89

  
90
Thread 2:: QProcessManager
91
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad5322 __select + 10
92
1  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad420f select + 69
93
2  QtCore            	0x0000000113794cd1 QProcessManager::run() + 133
94
3  QtCore            	0x00000001136de748 QThreadPrivate::start(void*) + 400
95
4  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73a772 _pthread_start + 327
96
5  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d7271a1 thread_start + 13
97

  
98
Thread 3:: com.apple.CFSocket.private
99
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad5322 __select + 10
100
1  com.apple.CoreFoundation   	0x00007fff951a3f46 __CFSocketManager + 1302
101
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73a772 _pthread_start + 327
102
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d7271a1 thread_start + 13
103

  
104
Thread 4:: QThread
105
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad5322 __select + 10
106
1  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad420f select + 69
107
2  QtCore            	0x00000001137dbd79 qt_safe_select(int, fd_set*, fd_set*, fd_set*, timeval const*) + 282
108
3  QtCore            	0x00000001137deadd QEventDispatcherUNIXPrivate::doSelect(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>, timeval*) + 789
109
4  QtCore            	0x00000001137dfe2c QEventDispatcherUNIX::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 358
110
5  QtCore            	0x00000001137b5d89 QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 79
111
6  QtCore            	0x00000001137b5ee7 QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 341
112
7  QtCore            	0x00000001136dce15 QThread::exec() + 223
113
8  QtCore            	0x00000001136de748 QThreadPrivate::start(void*) + 400
114
9  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73a772 _pthread_start + 327
115
10 libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d7271a1 thread_start + 13
116

  
117
Thread 5:: QThread
118
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad5322 __select + 10
119
1  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad420f select + 69
120
2  QtCore            	0x00000001137dbcba qt_safe_select(int, fd_set*, fd_set*, fd_set*, timeval const*) + 91
121
3  QtCore            	0x00000001137deadd QEventDispatcherUNIXPrivate::doSelect(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>, timeval*) + 789
122
4  QtCore            	0x00000001137dfe2c QEventDispatcherUNIX::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 358
123
5  QtCore            	0x00000001137b5d89 QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 79
124
6  QtCore            	0x00000001137b5ee7 QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 341
125
7  QtCore            	0x00000001136dce15 QThread::exec() + 223
126
8  QtCore            	0x00000001136de748 QThreadPrivate::start(void*) + 400
127
9  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73a772 _pthread_start + 327
128
10 libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d7271a1 thread_start + 13
129

  
130
Thread 6:
131
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad56d6 __workq_kernreturn + 10
132
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cf1c _pthread_workq_return + 25
133
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cce3 _pthread_wqthread + 412
134
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d727191 start_wqthread + 13
135

  
136
Thread 7:
137
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad56d6 __workq_kernreturn + 10
138
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cf1c _pthread_workq_return + 25
139
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cce3 _pthread_wqthread + 412
140
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d727191 start_wqthread + 13
141

  
142
Thread 8:
143
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad56d6 __workq_kernreturn + 10
144
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cf1c _pthread_workq_return + 25
145
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cce3 _pthread_wqthread + 412
146
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d727191 start_wqthread + 13
147

  
148
Thread 9:
149
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad56d6 __workq_kernreturn + 10
150
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cf1c _pthread_workq_return + 25
151
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cce3 _pthread_wqthread + 412
152
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d727191 start_wqthread + 13
153

  
154
Thread 10:
155
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad56d6 __workq_kernreturn + 10
156
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cf1c _pthread_workq_return + 25
157
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cce3 _pthread_wqthread + 412
158
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d727191 start_wqthread + 13
159

  
160
Thread 11:
161
0  libsystem_kernel.dylib    	0x00007fff8fad56d6 __workq_kernreturn + 10
162
1  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cf1c _pthread_workq_return + 25
163
2  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d73cce3 _pthread_wqthread + 412
164
3  libsystem_c.dylib       	0x00007fff8d727191 start_wqthread + 13
165

  
166
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
167
 rax: 0x0000000000000000 rbx: 0x0000000000000006 rcx: 0x00007fff5009c698 rdx: 0x0000000000000000
168
 rdi: 0x0000000000000c07 rsi: 0x0000000000000006 rbp: 0x00007fff5009c6c0 rsp: 0x00007fff5009c698
169
  r8: 0x00007fff7b429278  r9: 0x00007fff5009c030 r10: 0x0000000020000000 r11: 0x0000000000000206
170
 r12: 0x000000011384979b r13: 0x0000000000000005 r14: 0x00007fff7b42a180 r15: 0x0000000000000003
171
 rip: 0x00007fff8fad5212 rfl: 0x0000000000000206 cr2: 0x00007fff7b422ff0
172
Logical CPU: 0
173

  
174
Binary Images:
175
    0x10fb60000 -    0x1101fdfff +org.qgis.qgis2 (2.1.0 - 2.1.0 [exported]) <3299BBF7-5D64-3454-9ABD-F4A07244A9FD> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/MacOS/QGIS
176
    0x110380000 -    0x11041dff7 +qwt (6.0.1) <F290D228-CD38-3E72-A598-346ADF75D631> /usr/local/lib/qwt.framework/Versions/6/qwt
177
    0x110467000 -    0x110495ff7 +QtSql (4.8.5) <3BDD4774-334F-39BB-BE8B-C90F881F2795> /usr/local/lib/QtSql.framework/Versions/4/QtSql
178
    0x1104ad000 -    0x111754fff +QtWebKit (4.9.4) <8A7F5CA6-55FD-3293-B089-4E07D23DEF6E> /usr/local/lib/QtWebKit.framework/Versions/4/QtWebKit
179
    0x1121cb000 -    0x112953ff7 +libgdal.1.dylib (0) <77CA8816-E586-3262-9A11-A5945948B065> /usr/local/lib/libgdal.1.dylib
180
    0x112c1b000 -    0x113058ff7 +org.qgis.qgis2_core (2.1.0 - qgis_core 2.1.0) <1C8F1884-2547-37AA-B599-4D5B47F1A424> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Frameworks/qgis_core.framework/Versions/2.1/qgis_core
181
    0x1131b3000 -    0x11349aff7 +org.qgis.qgis2_gui (2.1.0 - qgis_gui 2.1.0) <775E07DE-948C-30FE-A17B-DCA57726D43D> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Frameworks/qgis_gui.framework/Versions/2.1/qgis_gui
182
    0x1135d2000 -    0x113621fff +org.qgis.qgis2_analysis (2.1.0 - qgis_analysis 2.1.0) <755AEA18-3D67-3377-8A63-71D51E023D7B> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Frameworks/qgis_analysis.framework/Versions/2.1/qgis_analysis
183
    0x113645000 -    0x113664ff7 +libpq.5.6.dylib (0) <BA859D60-D7DC-3A57-BA6F-4C17FF9B7AEB> /usr/local/lib/libpq.5.6.dylib
184
    0x11366f000 -    0x1136a3fff +QtXml (4.8.5) <23911DC8-0AFA-33E4-B760-E0B512BA3C2D> /usr/local/lib/QtXml.framework/Versions/4/QtXml
185
    0x1136be000 -    0x113925ff7 +QtCore (4.8.5) <0906F7C6-CD49-378D-9787-A05C39A15F83> /usr/local/lib/QtCore.framework/Versions/4/QtCore
186
    0x1139b9000 -    0x1139bafff +libgrass_linkm.6.4.2.dylib (0) <86429830-A8B9-3D12-AEFE-4016E9C228F0> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_linkm.6.4.2.dylib
187
    0x1139bf000 -    0x114226ff7 +QtGui (4.8.5) <232BB82A-03AD-394E-8515-65389C77FA9F> /usr/local/lib/QtGui.framework/Versions/4/QtGui
188
    0x1144b1000 -    0x1144b2fff +_heapq.so (0) <52DFADBF-35A5-382C-A3A4-5A045689FA31> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_heapq.so
189
    0x1144b6000 -    0x1145c4fff +QtNetwork (4.8.5) <21E14011-B076-3EA5-8C37-C9CEF803A14D> /usr/local/lib/QtNetwork.framework/Versions/4/QtNetwork
190
    0x114629000 -    0x11466dfff +QtSvg (4.8.5) <237CC389-8E68-351A-98F6-88348400D6A9> /usr/local/lib/QtSvg.framework/Versions/4/QtSvg
191
    0x11468e000 -    0x1146c2fff +libproj.0.dylib (0) <1197C32A-BA6B-3634-AECF-CBD1D32638FB> /usr/local/lib/libproj.0.dylib
192
    0x1146d2000 -    0x1146e9ff7 +libgeos_c.1.dylib (0) <655C7993-AD31-3DEC-83E1-3515928A0DAC> /usr/local/lib/libgeos_c.1.dylib
193
    0x1146fa000 -    0x11476ffff +libspatialindex.3.dylib (0) <B82E2CD0-EAE7-39B5-B197-2B6B3B33D1EB> /usr/local/lib/libspatialindex.3.dylib
194
    0x1147b6000 -    0x1147d2ff7 +libexpat.1.dylib (0) <C7778562-8CAE-3C9D-9B0C-9A9234735C7D> /usr/local/lib/libexpat.1.dylib
195
    0x1147dd000 -    0x114873ff7 +libsqlite3.0.dylib (0) <8ABE1121-CDDE-3867-975B-659E52B73170> /usr/local/opt/sqlite/lib/libsqlite3.0.dylib
196
    0x114889000 -    0x114c3cff7 +libspatialite.5.dylib (0) <E2058745-89AA-371E-8CD2-B501B2E93A94> /usr/local/lib/libspatialite.5.dylib
197
    0x114c59000 -    0x114d9efff +libpoppler.37.dylib (0) <51176AEA-693D-3741-AAD0-BFF2FAF801D6> /usr/local/lib/libpoppler.37.dylib
198
    0x114e48000 -    0x114e4ffff +libfreexl.1.dylib (0) <D56D324A-8026-3978-92B7-E5B75D93488D> /usr/local/lib/libfreexl.1.dylib
199
    0x114e55000 -    0x114e91fff +libwebp.4.dylib (0) <C3CF2BF4-04DC-3E9D-B158-25D85625769B> /usr/local/lib/libwebp.4.dylib
200
    0x114ea5000 -    0x114eb2ff7 +libepsilon.1.0.0.dylib (0) <62EE9FFC-6376-3C15-AA85-9A4E795CA65F> /usr/local/lib/libepsilon.1.0.0.dylib
201
    0x114ec4000 -    0x114f19ff7 +libodbc.2.dylib (0) <226F0645-C9EA-342D-84B0-E423CE7912D9> /usr/local/lib/libodbc.2.dylib
202
    0x114f30000 -    0x114f42fff +libodbcinst.2.dylib (0) <EDACFFE5-C91C-3709-B435-463AEA659451> /usr/local/lib/libodbcinst.2.dylib
203
    0x114f48000 -    0x11515fff7 +libxerces-c-3.1.dylib (0) <63E5C933-E968-3264-B839-53E3BCF30DEB> /usr/local/lib/libxerces-c-3.1.dylib
204
    0x1152ef000 -    0x115327ff7 +libjasper.1.0.0.dylib (0) <6D5C32B5-504C-3AB9-97B9-ED3F5F35407D> /usr/local/lib/libjasper.1.0.0.dylib
205
    0x11533f000 -    0x1153defff +libnetcdf.7.dylib (0) <E644168C-E8AC-3962-A6D1-A9EA32CDA3E9> /usr/local/lib/libnetcdf.7.dylib
206
    0x115454000 -    0x11566efff +libhdf5.8.dylib (0) <9F2F4538-399D-3E73-9E03-3A871BD28B7A> /usr/local/lib/libhdf5.8.dylib
207
    0x1156a7000 -    0x1156acfff +libgif.4.1.6.dylib (0) <9AA58503-28BE-3D58-96F9-BDDAA4481599> /usr/local/lib/libgif.4.1.6.dylib
208
    0x1156b6000 -    0x1156e5ff7 +libjpeg.8.dylib (0) <9EC07360-CF18-3529-AE54-E60DBF1313DC> /usr/local/lib/libjpeg.8.dylib
209
    0x1156ed000 -    0x115706ff7 +libgeotiff.2.dylib (0) <F31EB5D8-62E6-3B95-8576-DEEC5D993B32> /usr/local/lib/libgeotiff.2.dylib
210
    0x115716000 -    0x115773fff +libtiff.5.dylib (0) <E08A7434-C17D-368B-925F-BCE47C7F6F5B> /usr/local/lib/libtiff.5.dylib
211
    0x115786000 -    0x1157a5fff +libpng15.15.dylib (0) <05519689-28C2-3A1F-A7B7-CC2D0B3E7BD8> /usr/local/lib/libpng15.15.dylib
212
    0x1157ad000 -    0x1158c7ff7 +libcfitsio.1.3.35.dylib (0) <B1622326-B466-39E7-8352-87C77D6C0620> /usr/local/lib/libcfitsio.1.3.35.dylib
213
    0x11594e000 -    0x11596bff7 +liblzma.5.dylib (0) <5CD5121E-2A77-3192-8478-534B4A03383D> /usr/local/lib/liblzma.5.dylib
214
    0x115978000 -    0x115a3cfff +libdap.11.dylib (0) <45373D20-B84A-32C5-80B4-BCE6D3B4712A> /usr/local/lib/libdap.11.dylib
215
    0x115a83000 -    0x115a94ff7 +libdapserver.7.dylib (0) <B823351B-89CE-3A1C-A71B-D33BA3C807B5> /usr/local/lib/libdapserver.7.dylib
216
    0x115aa0000 -    0x115ac5ff7 +libdapclient.3.dylib (0) <E9A494C4-941D-3F6A-A4AA-7E5484A0751E> /usr/local/lib/libdapclient.3.dylib
217
    0x115adc000 -    0x115b37fff +libpcre.1.dylib (0) <8FC2261E-9C94-3E6B-A647-C63D594E4E3F> /usr/local/lib/libpcre.1.dylib
218
    0x115b3e000 -    0x116124fff +libFileGDBAPI.dylib (0) <9F1EC08C-282A-39ED-B9FE-9A117336E686> /usr/local/lib/libFileGDBAPI.dylib
219
    0x116293000 -    0x116395ff7 +libxml2.2.dylib (0) <9FAEEFDE-BE05-3C97-800F-BE799BD951A0> /usr/local/opt/libxml2/lib/libxml2.2.dylib
220
    0x1163c9000 -    0x116405fff +liblcms2.2.dylib (0) <E88FA7C9-BAF8-3570-8066-97A6B00B6CA9> /usr/local/lib/liblcms2.2.dylib
221
    0x11641d000 -    0x116438fff +libopenjpeg.1.dylib (0) <F86D668D-4454-36C0-9605-167BB8E0E48A> /usr/local/lib/libopenjpeg.1.dylib
222
    0x116444000 -    0x116474ff7 +libfontconfig.1.dylib (0) <D3DC416C-ED4D-3245-B57C-CC82811936B5> /usr/local/lib/libfontconfig.1.dylib
223
    0x116482000 -    0x1164f5fff +libfreetype.6.dylib (0) <FE08B219-20DA-310F-B635-4E6AA85E5FFE> /usr/local/lib/libfreetype.6.dylib
224
    0x11650e000 -    0x1165d9ff7 +libgeos-3.4.2.dylib (0) <E81D7079-16C8-35B7-96BD-9FC60A997F5C> /usr/local/Cellar/geos/3.4.2/lib/libgeos-3.4.2.dylib
225
    0x11669c000 -    0x1166a4ff7 +libpopt.0.dylib (0) <B872EBC4-FA9E-3A19-AEFD-4F40337E2F36> /usr/local/lib/libpopt.0.dylib
226
    0x1166a8000 -    0x1166a9fff +fcntl.so (0) <29D27602-4B3C-359C-AF52-C79DE2611047> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/fcntl.so
227
    0x1166ac000 -    0x1166c2fff +libhdf5_hl.8.dylib (0) <FD1CAA08-1883-3F04-BCED-B99186183BF8> /usr/local/lib/libhdf5_hl.8.dylib
228
    0x1166dd000 -    0x1166e6ff7 +libsz.2.0.0.dylib (0) <97248DA2-7F01-35B5-BCF5-9F89F0D35498> /usr/local/lib/libsz.2.0.0.dylib
229
    0x1166f6000 -    0x116766fff +libfgdbunixrtl.dylib (0) <418A3617-2909-352B-B96D-AB75F60CB2AB> /usr/local/lib/libfgdbunixrtl.dylib
230
    0x116969000 -    0x116969ff9 +cl_kernels (???) <48B4AF56-FBB1-4B14-BCCE-6B68D509C7F9> cl_kernels
231
    0x116993000 -    0x11699cfe7 libcldcpuengine.dylib (2.2.16) <DB9678F6-7D50-384A-A961-6109B61D1607> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Libraries/libcldcpuengine.dylib
232
    0x1169b5000 -    0x1169b6ffb +cl_kernels (???) <4AE94F94-465F-41DE-BE13-C7317C49B0BF> cl_kernels
233
    0x1169c0000 -    0x1169c1ffa +cl_kernels (???) <7A2E15A7-00FD-42C3-B581-E37351D87D96> cl_kernels
234
    0x1169c3000 -    0x1169c3ffb +cl_kernels (???) <18F90AC3-8F67-4B6B-850C-34ECCB4F3F89> cl_kernels
235
    0x117bfb000 -    0x117c1fff7 com.apple.security.csparser (3.0 - 55179.13) <B85553DE-708C-3C20-93D5-70DC80068CE3> /System/Library/Frameworks/Security.framework/PlugIns/csparser.bundle/Contents/MacOS/csparser
236
    0x117c27000 -    0x117ce0ff7 ColorSyncDeprecated.dylib (400) <7CE58F6E-D2C8-39FB-8EE0-28CC6EC6D04F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/Resources/ColorSyncDeprecated.dylib
237
    0x1182bd000 -    0x1182c3ff7 +libqgif.dylib (0) <EE514B50-62E7-39BB-92CD-A4E84E318201> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqgif.dylib
238
    0x118494000 -    0x11849afff +libqico.dylib (0) <119005DB-46D2-3B33-9AD7-C249BC1089C5> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqico.dylib
239
    0x11849f000 -    0x1184d3fff +libqjpeg.dylib (0) <DD2948FE-E8F0-3E86-8004-A05BB33ECB4B> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqjpeg.dylib
240
    0x1184dc000 -    0x118525fff +libqmng.dylib (0) <5C6D1B94-2977-3056-A327-723825CBD0AC> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqmng.dylib
241
    0x118537000 -    0x11853bfff +libqsvg.dylib (0) <6E793238-EEEE-37D1-B54B-431461791747> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqsvg.dylib
242
    0x118540000 -    0x118544ff7 +libqtga.dylib (0) <5FB8ACA1-BFF5-3D93-9D83-08133A22ABC8> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqtga.dylib
243
    0x118552000 -    0x11855dfff +libgrass_dbmibase.6.4.2.dylib (0) <54D03607-3E42-35E6-8461-FA12539371C8> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_dbmibase.6.4.2.dylib
244
    0x118564000 -    0x118565fff +grp.so (0) <A4AAB2E6-DE0B-3ECE-8582-B84DD57EEAD9> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/grp.so
245
    0x11b61a000 -    0x11b669fff +libqtiff.dylib (0) <9CE0D881-27C5-31AD-9BDF-9D31A672BA58> /usr/local/Cellar/qt/4.8.5/plugins/imageformats/libqtiff.dylib
246
    0x11caee000 -    0x11cafcfff +libcoordinatecaptureplugin.so (0) <191B9CE2-4B17-395F-B985-285E6C98BAC8> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libcoordinatecaptureplugin.so
247
    0x11cb06000 -    0x11cb3efff +libdelimitedtextprovider.so (0) <543778B9-2F96-3F2D-81AB-3D37E1CDD2BE> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libdelimitedtextprovider.so
248
    0x11cb53000 -    0x11cb75fff +libdxf2shpconverterplugin.so (0) <F6999E74-F7FF-3A3E-81BC-0154AF2313D2> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libdxf2shpconverterplugin.so
249
    0x11cb86000 -    0x11cbc0fff +libevis.so (0) <F2C4CF86-0753-36C3-AF11-9547EAC1AD95> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libevis.so
250
    0x11cbd8000 -    0x11cbffff7 +libgdalprovider.so (0) <537B5DFB-BC2C-3641-98A4-5BBB9A6FC758> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgdalprovider.so
251
    0x11cc12000 -    0x11cc89ff7 +libgeorefplugin.so (0) <9408C936-E6D5-371A-A189-137CD2C4FCAE> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgeorefplugin.so
252
    0x11ccbc000 -    0x11ce36ff7 +libgsl.0.dylib (0) <7AFCF7BC-FACE-37E3-958D-94C5590E2F27> /usr/local/lib/libgsl.0.dylib
253
    0x11ce92000 -    0x11cec3fff +libgslcblas.0.dylib (0) <77A9E406-BB34-3B47-955B-4668F14CD727> /usr/local/lib/libgslcblas.0.dylib
254
    0x11cec7000 -    0x11cefdff7 +libgpsimporterplugin.so (0) <60A4465B-9EEE-3448-9E74-B260886B9A0F> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgpsimporterplugin.so
255
    0x11cf0f000 -    0x11cf27fff +libgpxprovider.so (0) <672B72DB-501F-3F25-AD7D-D173705FCB8A> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgpxprovider.so
256
    0x11cf35000 -    0x11cf49fff +libgrass_gis.6.4.2.so (0) <07AA224C-0311-3828-8155-C01B8E71FEF0> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgrass_gis.6.4.2.so
257
    0x11cf54000 -    0x11d0c3fff +libgrassplugin.so (0) <E3A43186-2A1B-3395-8FFB-686A4864E445> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgrassplugin.so
258
    0x11d141000 -    0x11d16ffff +org.qgis.qgis2_grass (2.1.0 - qgisgrass 2.1.0) <0CA37F24-33EE-3F18-AA5B-8815A5BA06C3> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Frameworks/qgisgrass.framework/Versions/2.1/qgisgrass
259
    0x11d183000 -    0x11d1c5ff7 +libgrass_gis.6.4.2.dylib (0) <9101A072-A42C-3AAE-99F7-A35093AC45D0> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_gis.6.4.2.dylib
260
    0x11d1d9000 -    0x11d20dfff +libgrass_vect.6.4.2.dylib (0) <2F1187F6-C8BE-3663-AB6C-2251352FD938> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_vect.6.4.2.dylib
261
    0x11d21b000 -    0x11d222fff +libgrass_dbmiclient.6.4.2.dylib (0) <93CD56D5-CCA7-3FB6-A3CB-52A0310A45A7> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_dbmiclient.6.4.2.dylib
262
    0x11d227000 -    0x11d22efff +libgrass_gproj.6.4.2.dylib (0) <D8CF106E-EE19-3900-9E05-B1AF6D984A7B> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_gproj.6.4.2.dylib
263
    0x11d232000 -    0x11d237ff7 +libgrass_datetime.6.4.2.dylib (0) <B81CA6B8-CAD8-3E80-A8B5-973B12516B01> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_datetime.6.4.2.dylib
264
    0x11d23b000 -    0x11d243fff +libintl.8.dylib (0) <1C7C445B-80FB-34A5-A265-FCF4B30A17CA> /usr/local/opt/gettext/lib/libintl.8.dylib
265
    0x11d248000 -    0x11d257fff +libgrass_dig2.6.4.2.dylib (0) <5BFFFD97-BF27-3321-B79F-F9668D9B1C39> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_dig2.6.4.2.dylib
266
    0x11d25d000 -    0x11d261ff7 +libgrass_rtree.6.4.2.dylib (0) <77A6C546-807B-3708-B4A2-7090A9D4C676> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_rtree.6.4.2.dylib
267
    0x11d264000 -    0x11d276fff +libgrass_dgl.6.4.2.dylib (0) <2E40F196-E5FB-3147-9B62-E5FFEBF295CE> /usr/local/Cellar/grass/6.4.2/grass-6.4.2/lib/libgrass_dgl.6.4.2.dylib
268
    0x11d27c000 -    0x11d287fff +libgrassprovider.so (0) <E13256EE-78C6-3DE5-9B7F-6DE279F6A75D> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgrassprovider.so
269
    0x11d28d000 -    0x11d2a3ff7 +libgrassrasterprovider.so (0) <85828941-4996-3EE9-9D74-007D4580638D> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libgrassrasterprovider.so
270
    0x11d2b0000 -    0x11d2c6fff +libheatmapplugin.so (0) <9D4E1D8E-7BFC-36DD-9A33-FE751AECB375> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libheatmapplugin.so
271
    0x11d2d3000 -    0x11d2e9ff7 +libinterpolationplugin.so (0) <231FA71F-DF90-35E5-BC40-B1F086FD94A4> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libinterpolationplugin.so
272
    0x11d2f7000 -    0x11d307ff7 +libmemoryprovider.so (0) <F5AACECA-B8AD-3188-98EF-EDB1B9F7C076> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libmemoryprovider.so
273
    0x11d312000 -    0x11d368ff7 +libmssqlprovider.so (0) <FCAC6727-1D39-392F-B65D-BC3179DC79B5> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libmssqlprovider.so
274
    0x11d389000 -    0x11d399ff7 +libofflineeditingplugin.so (0) <DDB5D0B1-5881-3242-A022-F913708C30DB> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libofflineeditingplugin.so
275
    0x11d3a4000 -    0x11d3d4fff +libogrprovider.so (0) <2AD1B724-4386-3B37-A59C-A75E75959CA1> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libogrprovider.so
276
    0x11d3e8000 -    0x11d3faff7 +liboracleplugin.so (0) <DBB960B7-68ED-3CE9-A050-A0F291A3CCB1> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/liboracleplugin.so
277
    0x11d405000 -    0x11d410fff +libowsprovider.so (0) <AA3452D0-92D4-37D2-BA8B-82C50DA871DA> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libowsprovider.so
278
    0x11d418000 -    0x11d4a1ff7 +libpostgresprovider.so (0) <A2F6BF66-36A9-33AC-88CE-0B4A2BBFCD1E> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libpostgresprovider.so
279
    0x11d4c9000 -    0x11d4dffff +librasterterrainplugin.so (0) <56954E0B-AD3B-3227-9F4F-B294DD14FBB9> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/librasterterrainplugin.so
280
    0x11d4ec000 -    0x11d509ff7 +libroadgraphplugin.so (0) <C2B4E494-3048-3E08-A026-3386A916577C> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libroadgraphplugin.so
281
    0x11d51a000 -    0x11d529fff +org.qgis.qgis2_networkanalysis (2.1.0 - qgis_networkanalysis 2.1.0) <193279C5-6250-377C-A5A7-BEDC919BF4E8> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Frameworks/qgis_networkanalysis.framework/Versions/2.1/qgis_networkanalysis
282
    0x11d533000 -    0x11d583fff +libspatialiteprovider.so (0) <680A6A29-3AAF-3027-99B9-5C6E9BA17A9D> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libspatialiteprovider.so
283
    0x11d5a2000 -    0x11d5c1fff +libspatialqueryplugin.so (0) <FB9E0428-84E9-35D8-9D23-6970AC4B29BA> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libspatialqueryplugin.so
284
    0x11d5d2000 -    0x11d61aff7 +libspitplugin.so (0) <0D77EDD9-8CCF-3368-904A-667E58DFFA08> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libspitplugin.so
285
    0x11d631000 -    0x11d65bfff +libsqlanywhereplugin.so (0) <8BE47274-732E-304D-B639-0700162D5217> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libsqlanywhereplugin.so
286
    0x11d670000 -    0x11d681fff +org.qgis.qgis2_sqlanyconnection (2.1.0 - qgissqlanyconnection 2.1.0) <51E80AB2-D3D6-33F6-9389-4D1417894376> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Frameworks/qgissqlanyconnection.framework/Versions/2.1/qgissqlanyconnection
287
    0x11d688000 -    0x11d6aafff +libsqlanywhereprovider.so (0) <B84B9136-966B-3822-B576-37FDF40F1CDB> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libsqlanywhereprovider.so
288
    0x11d6b7000 -    0x11d6ecfff +libtopolplugin.so (0) <ACD3A20E-439E-31E7-B9F2-75849DE74F6E> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libtopolplugin.so
289
    0x11d706000 -    0x11d749fff +libwcsprovider.so (0) <8F2AEE07-F280-35EC-8DE9-F8146C4D721F> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libwcsprovider.so
290
    0x11d767000 -    0x11d79dff7 +libwfsprovider.so (0) <84F9BE07-7DAF-3835-8E58-372E0D3A352D> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libwfsprovider.so
291
    0x11d7bb000 -    0x11d850ff7 +libwmsprovider.so (0) <593986A3-5947-30DB-89E3-8A9612D48F98> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libwmsprovider.so
292
    0x11d882000 -    0x11d88dfff +libzonalstatisticsplugin.so (0) <18F8B091-D0BA-3D9F-A444-4BDF36D818B5> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/PlugIns/qgis/libzonalstatisticsplugin.so
293
    0x11d896000 -    0x11d8a5fff +libqgispython.2.1.0.dylib (0) <EF0A9CF7-E132-38AA-BE52-9CFBF494B9E3> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/MacOS/lib/libqgispython.2.1.0.dylib
294
    0x11d8ab000 -    0x11d9b5ff7 +org.python.python (2.7.5, [c] 2004-2013 Python Software Foundation. - 2.7.5) <B8EBEC61-BD61-34A4-BBFA-5EF13644E86F> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Python
295
    0x11db64000 -    0x11db76ff7 +sip.so (0) <F1CFA0D1-D675-3C99-AFFB-15DE6D14A2F8> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/sip.so
296
    0x11db7f000 -    0x11dcf6ff7 +QtCore.so (0) <0E4286DA-FE26-3246-9F8C-90D5172BD78D> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/QtCore.so
297
    0x11de43000 -    0x11e2c8ff7 +QtGui.so (0) <BDB84F8F-7F16-3D62-8781-BD185EE76346> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/QtGui.so
298
    0x11e6bb000 -    0x11eafaff7 +core.so (0) <D1BEB1E4-BC02-3058-A23F-90419D65AF6C> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Resources/python/qgis/core.so
299
    0x11ee40000 -    0x11eea6ff7 +QtNetwork.so (0) <815EC8EC-D8B6-380E-8D33-0F7D69D79689> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/QtNetwork.so
300
    0x11eefb000 -    0x11ef2bff7 +QtXml.so (0) <882A66B3-1CEB-325A-AC4F-715C55543D2C> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/QtXml.so
301
    0x11ef92000 -    0x11f498fff +gui.so (0) <5B6EBE94-CA5B-3B69-8EC8-8B1AD938A1CF> /usr/local/Cellar/qgis/HEAD/QGIS.app/Contents/Resources/python/qgis/gui.so
302
    0x11f8ce000 -    0x11f8d1fff +strop.so (0) <A35E6271-4F22-36DC-AD2E-0BBD90C93857> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/strop.so
303
    0x11f8d5000 -    0x11f8d8fff +_collections.so (0) <D40800C5-1C4A-371A-8C31-A0D787D21AA0> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_collections.so
304
    0x11f8dd000 -    0x11f8e1fff +operator.so (0) <6EE95492-5CEB-30FF-A7B6-D171F7BBE140> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/operator.so
305
    0x11f8e7000 -    0x11f8edfff +itertools.so (0) <6104C9F3-0AE3-39D9-8E99-7E7541A79646> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/itertools.so
306
    0x11f9cb000 -    0x11f9cfff7 +math.so (0) <2A8D4284-B0D4-3AD4-B802-B055BEBD7AEB> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/math.so
307
    0x11fa91000 -    0x11fa92ffb +cl_kernels (???) <E3C8F9B9-EC80-4B0B-9FBA-815EEAF4A408> cl_kernels
308
    0x11fad4000 -    0x11fad6ff7 +time.so (0) <25CB6867-3E30-30DC-A6F6-EFD8C4EA3093> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/time.so
309
    0x11fadb000 -    0x11faddfff +select.so (0) <92384EEB-7D18-3E81-AC01-6CF00EE8FA47> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/select.so
310
    0x11fae2000 -    0x11fae6fff +_struct.so (0) <B8B9AD71-EED0-3682-8EF0-B284EAF167BA> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_struct.so
311
    0x11faeb000 -    0x11faeefff +binascii.so (0) <C006FBD1-53EF-39BC-AA0D-F232212D6D0C> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/binascii.so
312
    0x11faf1000 -    0x11faf2fff +cStringIO.so (0) <449CA1D0-1F4B-3397-B243-D5AEE365B619> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/cStringIO.so
313
    0x11fb37000 -    0x11fb48fff +_io.so (0) <2763AFF2-0EA3-37FF-9FE1-2BB951510A13> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_io.so
314
    0x11fb59000 -    0x11fb5cfff +zlib.so (0) <927AAC63-046F-3D7C-846E-11FC60676A11> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/zlib.so
315
    0x11fb60000 -    0x11fb62fff +_hashlib.so (0) <7635DB90-3FAF-3064-8392-C0584F0CEBC9> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_hashlib.so
316
    0x11fb66000 -    0x11fb67ff7 +_random.so (0) <5FA99942-EB71-3A4D-AF60-3FD34BACEAD0> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_random.so
317
    0x11fbaa000 -    0x11fbabfff +_functools.so (0) <C805AE1A-495B-3D2B-AEA2-78190E62A617> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_functools.so
318
    0x11fbee000 -    0x11fc2eff7 +QtWebKit.so (0) <9CB69BE8-C8FF-34EE-B4E9-279BAD433EA9> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/QtWebKit.so
319
    0x11fca5000 -    0x11fce2ff7 +_gdal.so (0) <30DA639F-0873-38A1-8A3E-18E5F5D1331D> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/osgeo/_gdal.so
320
    0x11fd3e000 -    0x11fd87fff +_ogr.so (0) <28CF0E7A-EE1B-3B60-8359-48029D638ECD> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/osgeo/_ogr.so
321
    0x11fd9e000 -    0x11fdc8fff +_osr.so (0) <A4A52FFA-784B-36A9-8C1D-115B781AA721> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/osgeo/_osr.so
322
    0x11fdd7000 -    0x11fddcff7 +_gdalconst.so (0) <E12029EF-59CA-302B-8EAE-E06C39C5492F> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/osgeo/_gdalconst.so
323
    0x11fe61000 -    0x11ff66ff7 +multiarray.so (0) <0B18EC95-620D-37A1-968A-7572B7D9B80C> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/multiarray.so
324
    0x120005000 -    0x120010ff7 +datetime.so (0) <17A78E68-CBFB-3666-A8E4-CE31A30B0FAC> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/datetime.so
325
    0x120019000 -    0x120062fff +umath.so (0) <70D2B2B1-CD31-3E4A-8564-C18B133FA99D> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/umath.so
326
    0x12008d000 -    0x120091ff7 +_dotblas.so (0) <90315725-DDD4-3BDE-91E8-97BD44F6E9A5> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/_dotblas.so
327
    0x1200d5000 -    0x1200e1fff +cPickle.so (0) <E8B5EE13-90F7-3377-ACB3-AF0FC4D7E912> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/cPickle.so
328
    0x1200e7000 -    0x120107ff7 +scalarmath.so (0) <23032803-9229-31E2-AEF5-19A19CE73FA0> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/scalarmath.so
329
    0x120199000 -    0x12019dfff +_compiled_base.so (0) <09C1E7AC-1D6C-3B9B-B15A-D9EA4C2D5839> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/lib/_compiled_base.so
330
    0x1201e1000 -    0x1201e5ff7 +lapack_lite.so (0) <E614A77C-6494-3DB0-9007-26621D74EA37> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/linalg/lapack_lite.so
331
    0x1201e9000 -    0x1201f1fff +fftpack_lite.so (0) <F4464BFA-2131-36F7-A930-15F5A1D710F9> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/fft/fftpack_lite.so
332
    0x1202f5000 -    0x12032afff +mtrand.so (0) <918FEE2C-E322-3EF2-9535-DE2E62042757> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/numpy/random/mtrand.so
333
    0x120378000 -    0x12038afff +_ctypes.so (0) <D4A9DB54-E74F-3078-A103-371ED3E706E3> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_ctypes.so
334
    0x1203c9000 -    0x1204f2fef +_ufuncs.so (0) <FF20DDD0-F93B-3B7A-A64B-C4BD18CBD9CA> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/special/_ufuncs.so
335
    0x12054d000 -    0x12065efff +libgfortran.3.dylib (0) <0F9A6B4A-38A2-3586-A6AF-4D275C83274E> /usr/local/Cellar/gfortran/4.8.1/gfortran/lib/libgfortran.3.dylib
336
    0x1206c1000 -    0x1206d5fe7 +libgcc_s.1.dylib (0) <7CBB3C76-70F9-3FA0-8943-D389E204EE8A> /usr/local/Cellar/gfortran/4.8.1/gfortran/lib/libgcc_s.1.dylib
337
    0x1206e0000 -    0x120714fe7 +libquadmath.0.dylib (0) <AFFB1391-16A5-326F-A225-BDE2755A4A0E> /usr/local/Cellar/gfortran/4.8.1/gfortran/lib/libquadmath.0.dylib
338
    0x120723000 -    0x120735fff +_ufuncs_cxx.so (0) <0328B280-AB93-38D0-B3BA-C7794A4B174D> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/special/_ufuncs_cxx.so
339
    0x120743000 -    0x120809ff7 +specfun.so (0) <D988D12E-BCDE-3BA6-93E3-3290231DC156> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/special/specfun.so
340
    0x12081a000 -    0x12084cfff +_fitpack.so (0) <64401CF7-C892-37C9-AB86-3DAFACEF4719> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/interpolate/_fitpack.so
341
    0x120850000 -    0x1208a5fff +dfitpack.so (0) <270B95A8-F5D0-3A85-8248-3D1AF9A4A913> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/interpolate/dfitpack.so
342
    0x1208f1000 -    0x120918fff +_fblas.so (0) <DF36CFB1-8223-3C5C-8161-0F41C3AE7799> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/linalg/_fblas.so
343
    0x120931000 -    0x12093efff +_flinalg.so (0) <154F30F0-9F53-3934-9310-53238B655D11> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/linalg/_flinalg.so
344
    0x120946000 -    0x1209a5ff7 +_flapack.so (0) <BD9C545D-32D8-31D6-9992-2B5CB7B4A012> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/linalg/_flapack.so
345
    0x1209e1000 -    0x1209e9ff7 +calc_lwork.so (0) <DA70D779-1964-3E97-BC82-45B0FDD4506E> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/linalg/calc_lwork.so
346
    0x120a2f000 -    0x120a5efff +interpnd.so (0) <AC52EADB-07A3-322C-A56E-24BFC572959C> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/interpolate/interpnd.so
347
    0x120a79000 -    0x120b4eff7 +_csr.so (0) <B458BF3C-8827-3F52-9722-D9BB89FD6CE4> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/sparsetools/_csr.so
348
    0x120b79000 -    0x120bfdff7 +_csc.so (0) <727BF346-1507-3FF0-8366-B08B65C2C762> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/sparsetools/_csc.so
349
    0x120c19000 -    0x120c44ff7 +_coo.so (0) <0FFC7B60-11ED-368C-8133-88E7513DC05C> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/sparsetools/_coo.so
350
    0x120c4a000 -    0x120c58ff7 +_dia.so (0) <12EB8292-5B95-3582-B349-73BA55B5FE94> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/sparsetools/_dia.so
351
    0x120c5e000 -    0x120d49ff7 +_bsr.so (0) <3283B4AA-B5CF-3F83-B6CA-EC4C791154A5> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/sparsetools/_bsr.so
352
    0x120d87000 -    0x120d8bff7 +_csgraph.so (0) <5843273A-1955-3E6F-ACA2-3B2172CA5CEE> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/sparsetools/_csgraph.so
353
    0x120dd1000 -    0x120dd2fff +_bisect.so (0) <ADA7927F-7789-3436-9081-AFCE56172B5A> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_bisect.so
354
    0x120dd5000 -    0x120df8fff +_shortest_path.so (0) <B5C7D1AA-9EE7-32AD-ABA0-91B943CBF224> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/csgraph/_shortest_path.so
355
    0x120e09000 -    0x120e1bfff +_tools.so (0) <6E1F01B1-547C-3916-A8AF-FADE4516C97C> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/csgraph/_tools.so
356
    0x120e29000 -    0x120e3cfff +_traversal.so (0) <B31CB544-C9E2-3864-93C1-AE1F393C49C7> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/csgraph/_traversal.so
357
    0x120e4a000 -    0x120e53ff7 +_min_spanning_tree.so (0) <C7BDDB68-BE31-3216-AAD6-77FC27AC8AFE> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/sparse/csgraph/_min_spanning_tree.so
358
    0x120e5c000 -    0x120e7cff7 +ckdtree.so (0) <DCDD7F72-2BE4-3D24-BA7C-2CB3BA789EE5> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/spatial/ckdtree.so
359
    0x120e8f000 -    0x120f0cfff +qhull.so (0) <E58A4496-E051-37E0-8C56-97A0A8B01B8E> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/spatial/qhull.so
360
    0x120fb7000 -    0x120fbeff7 +_distance_wrap.so (0) <2187A97C-3958-3A1F-BB7B-5D45EE49AD81> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/scipy/spatial/_distance_wrap.so
361
    0x121005000 -    0x121007fff +_locale.so (0) <10ADEA1C-8DAD-32CC-A7DE-468E5BB3DA9B> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_locale.so
362
    0x12104a000 -    0x12104dfff +_csv.so (0) <762B4D70-26C5-38A2-8396-D2A424AF457D> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_csv.so
363
    0x121552000 -    0x1215deff7 +Qsci.so (0) <576DB43A-AB4E-3E78-A233-271836098777> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/Qsci.so
364
    0x12165a000 -    0x121791ff7 +libqscintilla2.9.dylib (9.0.1) <A2875F94-D360-31AA-A788-DF92F853D0A3> /usr/local/Cellar/qscintilla2/2.7.1/lib/libqscintilla2.9.dylib
365
    0x12186f000 -    0x12188cfff +_psycopg.so (0) <B4665071-4421-397F-ADBE-F432963A6934> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/_psycopg.so
366
    0x1218a5000 -    0x1218aafff +_json.so (0) <D5C1CBBC-5AC9-3658-987F-E6DE64304F91> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_json.so
367
    0x12196e000 -    0x12198fff7 +pyexpat.so (0) <EBC17494-DF11-3F24-9DF8-736352BED5D5> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/pyexpat.so
368
    0x12199a000 -    0x1219a2fff +_socket.so (0) <A98C8D6E-13DF-35A0-B984-2FBB1FFAA1A7> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_socket.so
369
    0x1219ac000 -    0x1219b0fff +_ssl.so (0) <A130FAB4-50B1-3410-AA00-36CE8D7D1766> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_ssl.so
370
    0x1219f5000 -    0x1219f6fff +_scproxy.so (0) <F87BF7FC-D561-38E7-9240-2E3875F82C9F> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/_scproxy.so
371
    0x121a39000 -    0x121a3efff +array.so (0) <D639CB95-6A4E-3369-8CE0-90EC0CC81F41> /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload/array.so
372
    0x1239bb000 -    0x123a55ff7 unorm8_bgra.dylib (2.2.16) <5D62BED8-DF5D-3C51-94B4-57368FF10DDB> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Libraries/ImageFormats/unorm8_bgra.dylib
373
    0x12b637000 -    0x12b6d0ff7 unorm8_argb.dylib (2.2.16) <AC4A19D0-44A5-34CB-9248-20996ACA6B06> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Libraries/ImageFormats/unorm8_argb.dylib
374
  0x7fff6f760000 -   0x7fff6f79493f dyld (210.2.3) <A40597AA-5529-3337-8C09-D8A014EB1578> /usr/lib/dyld
375
  0x7fff8adee000 -   0x7fff8ae1fff7 com.apple.DictionaryServices (1.2 - 184.4) <054F2D6F-9CFF-3EF1-9778-25C551B616C1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
376
  0x7fff8ae20000 -   0x7fff8ae40fff libPng.dylib (851) <3466F35C-EC1A-3D1A-80DC-175857FA19D5> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
377
  0x7fff8af33000 -   0x7fff8af35fff libCVMSPluginSupport.dylib (8.10.1) <F0239392-E0CB-37D7-BFE2-D6F5D42F9196> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
378
  0x7fff8af36000 -   0x7fff8af37ff7 libremovefile.dylib (23.2) <6763BC8E-18B8-3AD9-8FFA-B43713A7264F> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
379
  0x7fff8b025000 -   0x7fff8b026ff7 libdnsinfo.dylib (453.19) <14202FFB-C3CA-3FCC-94B0-14611BF8692D> /usr/lib/system/libdnsinfo.dylib
380
  0x7fff8b027000 -   0x7fff8b444fff FaceCoreLight (2.4.1) <A34C9575-C4C1-31B1-809B-7751070B4E8B> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCoreLight.framework/Versions/A/FaceCoreLight
381
  0x7fff8b445000 -   0x7fff8b6c0ff7 com.apple.RawCamera.bundle (4.09 - 711) <0040632D-09A9-32DE-98E8-BFA99F9F6526> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
382
  0x7fff8b6c1000 -   0x7fff8b8f6ff7 com.apple.CoreData (106.1 - 407.7) <24E0A6B4-9ECA-3D12-B26A-72B9DCF09768> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
383
  0x7fff8b8f7000 -   0x7fff8b921ff7 com.apple.CoreVideo (1.8 - 99.4) <E5082966-6D81-3973-A05A-38AA5B85F886> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
384
  0x7fff8b922000 -   0x7fff8b9dfff7 com.apple.ColorSync (4.8.0 - 4.8.0) <6CE333AE-EDDB-3768-9598-9DB38041DC55> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
385
  0x7fff8b9e0000 -   0x7fff8ba3cfff com.apple.QuickLookFramework (4.0 - 555.5) <8B9EAC35-98F3-3BF0-8B15-3A5FE39F150A> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
386
  0x7fff8ba3f000 -   0x7fff8ba8efff com.apple.framework.CoreWiFi (1.3 - 130.13) <CCF3D8E3-CD1C-36CD-929A-C9972F833F24> /System/Library/Frameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
387
  0x7fff8bad2000 -   0x7fff8be02fff com.apple.HIToolbox (2.0 - 626.1) <656D08C2-9068-3532-ABDD-32EC5057CCB2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
388
  0x7fff8be03000 -   0x7fff8bf61fef com.apple.MediaControlSender (1.7 - 170.20) <853BE89D-49B0-3922-9ED5-DDBDE9A97356> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaControlSender.framework/Versions/A/MediaControlSender
389
  0x7fff8bf62000 -   0x7fff8c8f2627 com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 333.1) <C085C074-7260-3C3D-90C6-A65D3CB2BD41> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
390
  0x7fff8c932000 -   0x7fff8c93ffff libbz2.1.0.dylib (29) <CE9785E8-B535-3504-B392-82F0064D9AF2> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
391
  0x7fff8c940000 -   0x7fff8d56dfff com.apple.AppKit (6.8 - 1187.39) <199962F0-B06B-3666-8FD5-5C90374BA16A> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
392
  0x7fff8d56e000 -   0x7fff8d679fff libFontParser.dylib (84.6) <96C42E49-79A6-3475-B5E4-6A782599A6DA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
393
  0x7fff8d67a000 -   0x7fff8d6d4fff com.apple.print.framework.PrintCore (8.3 - 387.2) <5BA0CBED-4D80-386A-9646-F835C9805B71> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
394
  0x7fff8d6d5000 -   0x7fff8d70ffff com.apple.framework.internetaccounts (2.1 - 210) <546769AA-C561-3C17-8E8E-4E65A700E2F1> /System/Library/PrivateFrameworks/InternetAccounts.framework/Versions/A/InternetAccounts
395
  0x7fff8d710000 -   0x7fff8d725ff7 libdispatch.dylib (228.23) <D26996BF-FC57-39EB-8829-F63585561E09> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
396
  0x7fff8d726000 -   0x7fff8d7f2ff7 libsystem_c.dylib (825.40.1) <543B05AE-CFA5-3EFE-8E58-77225411BA6B> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
397
  0x7fff8d7f3000 -   0x7fff8d7f5ff7 com.apple.print.framework.Print (8.0 - 258) <34666CC2-B86D-3313-B3B6-A9977AD593DA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
398
  0x7fff8d7f6000 -   0x7fff8d7fafff libpam.2.dylib (20) <C8F45864-5B58-3237-87E1-2C258A1D73B8> /usr/lib/libpam.2.dylib
399
  0x7fff8d7fb000 -   0x7fff8d848fff com.apple.CoreMediaIO (309.0 - 4163.1) <8FD1C1A9-25C5-3B9E-A76D-BE813253B358> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
400
  0x7fff8d849000 -   0x7fff8d9cffff libBLAS.dylib (1073.4) <C102C0F6-8CB6-3B49-BA6B-2EB61F0B2784> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
401
  0x7fff8dabf000 -   0x7fff8dafcfef libGLImage.dylib (8.10.1) <91E31B9B-4141-36D5-ABDC-20F1D6D1D0CF> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
402
  0x7fff8db00000 -   0x7fff8dbf5fff libiconv.2.dylib (34) <FEE8B996-EB44-37FA-B96E-D379664DEFE1> /usr/lib/libiconv.2.dylib
403
  0x7fff8dc05000 -   0x7fff8dc27ff7 com.apple.Kerberos (2.0 - 1) <C49B8820-34ED-39D7-A407-A3E854153556> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
404
  0x7fff8dc28000 -   0x7fff8dc4ffff com.apple.framework.familycontrols (4.1 - 410) <50F5A52C-8FB6-300A-977D-5CFDE4D5796B> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
405
  0x7fff8dc8d000 -   0x7fff8dc93fff libCGXCoreImage.A.dylib (333.1) <FBAAF933-1798-3E53-B071-88C930D6BDEF> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXCoreImage.A.dylib
406
  0x7fff8dc94000 -   0x7fff8dc94fff com.apple.vecLib (3.8 - vecLib 3.8) <6CBBFDC4-415C-3910-9558-B67176447789> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
407
  0x7fff8dc95000 -   0x7fff8df16fff com.apple.AOSKit (1.051 - 152.4) <01C09924-2603-3C1E-97F7-9484CBA35BC9> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/AOSKit
408
  0x7fff8df17000 -   0x7fff8df5aff7 com.apple.bom (12.0 - 192) <0BF1F2D2-3648-36B7-BE4B-551A0173209B> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
409
  0x7fff8df5b000 -   0x7fff8df66fff libsystem_notify.dylib (98.5) <C49275CC-835A-3207-AFBA-8C01374927B6> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
410
  0x7fff8df67000 -   0x7fff8e1c2ff7 com.apple.QuartzComposer (5.1 - 287.1) <D1DD68D1-05D5-3037-ABB6-BF6EB183C155> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
411
  0x7fff8e1c3000 -   0x7fff8e1cafff com.apple.phonenumbers (1.1 - 47) <E6A01FEF-9C6D-3C18-B378-63F4134756E6> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
412
  0x7fff8e1cb000 -   0x7fff8e1ceff7 libdyld.dylib (210.2.3) <F59367C9-C110-382B-A695-9035A6DD387E> /usr/lib/system/libdyld.dylib
413
  0x7fff8e381000 -   0x7fff8e381fff libkeymgr.dylib (25) <CC9E3394-BE16-397F-926B-E579B60EE429> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
414
  0x7fff8e382000 -   0x7fff8e3b6fff com.apple.securityinterface (6.0 - 55024.4) <614C9B8E-2056-3A41-9A01-DAF74C97CC43> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
415
  0x7fff8e3d3000 -   0x7fff8e4a6ff7 com.apple.DiscRecording (7.0 - 7000.2.4) <49FD2D2F-4F2C-39B6-877B-6E3172577D18> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
416
  0x7fff8e4d9000 -   0x7fff8e59eff7 com.apple.coreui (2.0 - 181.1) <83D2C92D-6842-3C9D-9289-39D5B4554C3A> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
417
  0x7fff8e59f000 -   0x7fff8e5adff7 libkxld.dylib (2050.48.11) <6D1610C7-79F8-38A5-BFB2-F58F134BC8EA> /usr/lib/system/libkxld.dylib
418
  0x7fff8e5d7000 -   0x7fff8e6d4fff libsqlite3.dylib (138.1) <ADE9CB98-D77D-300C-A32A-556B7440769F> /usr/lib/libsqlite3.dylib
419
  0x7fff8e6d5000 -   0x7fff8e6ecfff libGL.dylib (8.10.1) <F8BABA3C-7810-3A65-83FC-61945AA50E90> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
420
  0x7fff8e6ed000 -   0x7fff8e755fff libvDSP.dylib (380.10) <3CA154A3-1BE5-3CF4-BE48-F0A719A963BB> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
421
  0x7fff8e791000 -   0x7fff8e7d1ff7 com.apple.MediaKit (14 - 687) <8AAA8CC3-3ACD-34A5-9E57-9B24AD8AFD4D> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
422
  0x7fff8e7d2000 -   0x7fff8e7d6ff7 com.apple.CommonPanels (1.2.5 - 94) <AAC003DE-2D6E-38B7-B66B-1F3DA91E7245> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
423
  0x7fff8f797000 -   0x7fff8f945fff com.apple.QuartzCore (1.8 - 304.3) <F450F2DE-2F24-3557-98B6-310E05DAC17F> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
424
  0x7fff8f95e000 -   0x7fff8f980ff7 libxpc.dylib (140.43) <70BC645B-6952-3264-930C-C835010CCEF9> /usr/lib/system/libxpc.dylib
425
  0x7fff8f981000 -   0x7fff8f992ff7 libsasl2.2.dylib (166) <649CAE0E-8FFE-3C60-A849-BE6300E4B726> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
426
  0x7fff8f993000 -   0x7fff8f997fff libCGXType.A.dylib (333.1) <16625094-813E-39F8-9AFE-C1A24ED11749> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib
427
  0x7fff8f998000 -   0x7fff8fa1aff7 com.apple.Heimdal (3.0 - 2.0) <ACF0C667-5ACC-382A-A998-61E85386C814> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
428
  0x7fff8fac3000 -   0x7fff8fadeff7 libsystem_kernel.dylib (2050.48.11) <3323E9AD-2317-3C7A-AB7F-1C81F5E148B7> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
429
  0x7fff8fadf000 -   0x7fff8fb0bff7 libRIP.A.dylib (333.1) <CC2A33EB-409C-3C4D-97D4-41F4A080F874> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
430
  0x7fff8fb0c000 -   0x7fff8fb6bfff com.apple.AE (645.6 - 645.6) <44F403C1-660A-3543-AB9C-3902E02F936F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
431
  0x7fff8fb6c000 -   0x7fff8fbbbff7 libcorecrypto.dylib (106.2) <CE0C29A3-C420-339B-ADAA-52F4683233CC> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
432
  0x7fff8fbbc000 -   0x7fff8fbbcfff com.apple.Accelerate.vecLib (3.8 - vecLib 3.8) <F565B686-24E2-39F2-ACC3-C5E4084476BE> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
433
  0x7fff8fbd7000 -   0x7fff8fbe2ff7 com.apple.bsd.ServiceManagement (2.0 - 2.0) <C12962D5-85FB-349E-AA56-64F4F487F219> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
434
  0x7fff8fbe3000 -   0x7fff8fcfcfff com.apple.ImageIO.framework (3.2.2 - 851) <6552C673-9F29-3B31-A12E-C4391A950965> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
435
  0x7fff8fcfd000 -   0x7fff8fd01fff libGIF.dylib (851) <AD40D084-6E34-38CD-967D-705F94B188DA> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
436
  0x7fff8fd02000 -   0x7fff8fd38fff com.apple.DebugSymbols (98 - 98) <14E788B1-4EB2-3FD7-934B-849534DFC198> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
437
  0x7fff8fd39000 -   0x7fff8fd3cfff libRadiance.dylib (851) <C317B2C7-CA3A-329F-B6DC-7CC33FE08C81> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
438
  0x7fff8fd3d000 -   0x7fff8fd51fff com.apple.speech.synthesis.framework (4.1.12 - 4.1.12) <94EDF2AB-809C-3D15-BED5-7AD45B2A7C16> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
439
  0x7fff8fd52000 -   0x7fff8ff52fff libicucore.A.dylib (491.11.3) <5783D305-04E8-3D17-94F7-1CEAFA975240> /usr/lib/libicucore.A.dylib
440
  0x7fff8ff55000 -   0x7fff8ffaaff7 libTIFF.dylib (851) <7706BB07-E7E8-38BE-A5F0-D8B63E3B9283> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
441
  0x7fff8ffab000 -   0x7fff8ffc2fff com.apple.CFOpenDirectory (10.8 - 151.10) <FFBBA538-00B5-334E-BA5B-C8AD6CDCDA14> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
442
  0x7fff8ffc3000 -   0x7fff8ffc4ff7 libsystem_sandbox.dylib (220.3) <B739DA63-B675-387A-AD84-412A651143C0> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
443
  0x7fff8ffcb000 -   0x7fff9005fff7 com.apple.CorePDF (2.2 - 2.2) <F17D7D37-4190-38E2-9F43-DD4F87792390> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
444
  0x7fff900c2000 -   0x7fff900d0fff libcommonCrypto.dylib (60027) <BAAFE0C9-BB86-3CA7-88C0-E3CBA98DA06F> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
445
  0x7fff900d1000 -   0x7fff9013eff7 com.apple.datadetectorscore (4.1 - 269.3) <5775F0DB-87D6-310D-8B03-E2AD729EFB28> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
446
  0x7fff9013f000 -   0x7fff9013ffff com.apple.Carbon (154 - 155) <372716D2-6FA1-3611-8501-3DD1D4A6E8C8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
447
  0x7fff90140000 -   0x7fff9023efff com.apple.QuickLookUIFramework (4.0 - 555.5) <EE02B332-20F3-3226-A022-D71B808E1CC4> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
448
  0x7fff9033d000 -   0x7fff90357fff com.apple.CoreMediaAuthoring (2.1 - 914) <CFA664F9-D5A7-3281-A12F-3ED8A98FD8C1> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
449
  0x7fff903c0000 -   0x7fff903ecfff com.apple.quartzfilters (1.8.0 - 1.7.0) <B8DE45D7-1827-3379-A478-1A574A1D11D9> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
450
  0x7fff903ed000 -   0x7fff903f3fff libmacho.dylib (829) <BF332AD9-E89F-387E-92A4-6E1AB74BD4D9> /usr/lib/system/libmacho.dylib
451
  0x7fff903f4000 -   0x7fff903f8fff libCoreVMClient.dylib (32.5) <DB009CD4-BB0E-3331-BBB4-A118781D193F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
452
  0x7fff903f9000 -   0x7fff90401ff7 libsystem_dnssd.dylib (379.38.1) <BDCB8566-0189-34C0-9634-35ABD3EFE25B> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
453
  0x7fff90402000 -   0x7fff9040dff7 com.apple.aps.framework (3.0 - 3.0) <DEF85257-2D1C-3524-88F8-CF70980726AE> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
454
  0x7fff90456000 -   0x7fff904b2ff7 com.apple.Symbolication (1.3 - 93) <F2C7E0B6-B241-3020-B30A-0636D0FA3378> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
455
  0x7fff904b3000 -   0x7fff904b7ff7 com.apple.TCC (1.0 - 1) <F2F3B753-FC73-3543-8BBE-859FDBB4D6A6> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
456
  0x7fff904b8000 -   0x7fff904eefff libsystem_info.dylib (406.17) <4FFCA242-7F04-365F-87A6-D4EFB89503C1> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
457
  0x7fff90583000 -   0x7fff905cffff com.apple.framework.CoreWLAN (3.4 - 340.18) <BCFA14A9-728C-371A-936E-2EDF2EC2F40F> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
458
  0x7fff905d4000 -   0x7fff905d4fff com.apple.Accelerate (1.8 - Accelerate 1.8) <878A6E7E-CB34-380F-8212-47FBF12C7C96> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
459
  0x7fff905d5000 -   0x7fff905ddfff liblaunch.dylib (442.26.2) <2F71CAF8-6524-329E-AC56-C506658B4C0C> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
460
  0x7fff905de000 -   0x7fff9065cff7 com.apple.securityfoundation (6.0 - 55115.4) <C5461971-E455-31A6-99B8-AF80C4BC26DD> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
461
  0x7fff9065d000 -   0x7fff90684ff7 com.apple.PerformanceAnalysis (1.16 - 16) <E4888388-F41B-313E-9CBB-5807D077BDA9> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
462
  0x7fff90685000 -   0x7fff9099cff7 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1037.6 - 1037.6) <1E567A52-677F-3168-979F-5FBB0818D52B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
463
  0x7fff9099d000 -   0x7fff90d28ff7 com.apple.FinderKit (1.1.3 - 1.1.3) <7956AB84-AB7A-3B00-A543-76E5CD708881> /System/Library/PrivateFrameworks/FinderKit.framework/Versions/A/FinderKit
464
  0x7fff90d29000 -   0x7fff90e1aff7 com.apple.DiskImagesFramework (10.8.3 - 345) <F9FAEAF0-B9A5-34DF-94B7-926FB03AD5F6> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages
465
  0x7fff90e1b000 -   0x7fff90e83ff7 libc++.1.dylib (65.1) <20E31B90-19B9-3C2A-A9EB-474E08F9FE05> /usr/lib/libc++.1.dylib
466
  0x7fff90e9f000 -   0x7fff91143ff7 com.apple.CoreImage (8.4.0 - 1.0.1) <CC6DD22B-FFC6-310B-BE13-2397A02C79EF> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
467
  0x7fff91144000 -   0x7fff9119afff com.apple.HIServices (1.20 - 417) <A1129272-FEC8-350B-BA26-5A97F23C413D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
468
  0x7fff9119b000 -   0x7fff9119efff com.apple.AppleSystemInfo (2.0 - 2) <BC221376-361F-3F85-B284-DC251D3BB442> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
469
  0x7fff9119f000 -   0x7fff91220fff com.apple.Metadata (10.7.0 - 707.12) <69E3EEF7-8B7B-3652-8320-B8E885370E56> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
470
  0x7fff91221000 -   0x7fff912f3ff7 com.apple.CoreText (260.0 - 275.17) <AB493289-E188-3CCA-8658-1E5039715F82> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
471
  0x7fff912f4000 -   0x7fff91300fff libCSync.A.dylib (333.1) <319D3E83-8086-3990-8773-872F2E7C6EB3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
472
  0x7fff91303000 -   0x7fff9131afff com.apple.GenerationalStorage (1.1 - 132.3) <FD4A84B3-13A8-3C60-A59E-25A361447A17> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
473
  0x7fff91330000 -   0x7fff913bdff7 com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <C7F43889-F8BF-3CB9-AD66-11AEFCBCEDE7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
474
  0x7fff913dc000 -   0x7fff914f6fff com.apple.coreavchd (5.6.0 - 5600.4.16) <0CF2ABE5-B088-3B5D-9C04-47AE708ADAE3> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
475
  0x7fff91587000 -   0x7fff91589fff com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 23) <A97D348B-32BF-3E52-8DF2-59BFAD21E1A3> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
476
  0x7fff9158a000 -   0x7fff91625fff com.apple.CoreSymbolication (3.0 - 117) <7D43ED93-BD81-338C-8076-6A932A1D19E8> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
477
  0x7fff91626000 -   0x7fff91627ff7 libSystem.B.dylib (169.3) <365477AB-D641-389D-B8F4-A1FAE9657EEE> /usr/lib/libSystem.B.dylib
478
  0x7fff91628000 -   0x7fff91748fff com.apple.desktopservices (1.7.4 - 1.7.4) <ED3DA8C0-160F-3CDC-B537-BF2E766AB7C1> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
479
  0x7fff91793000 -   0x7fff91a2eff7 com.apple.JavaScriptCore (8536 - 8536.30) <FE3C5ADD-43D3-33C9-9150-8DCEFDA218E2> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
480
  0x7fff91a2f000 -   0x7fff91a5dfff com.apple.CoreServicesInternal (154.3 - 154.3) <F4E118E4-E327-3314-83D7-EA20B1717ED0> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
481
  0x7fff91b3e000 -   0x7fff91b95ff7 com.apple.AppleVAFramework (5.0.19 - 5.0.19) <541A7DBE-F8E4-3023-A3C0-8D5A2A550CFB> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
482
  0x7fff91bed000 -   0x7fff91c0efff com.apple.Ubiquity (1.2 - 243.15) <C9A7EE77-B637-3676-B667-C0843BBB0409> /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity
483
  0x7fff91c0f000 -   0x7fff91c1bfff com.apple.CrashReporterSupport (10.8.3 - 418) <DE6AFE16-D97E-399D-82ED-3522C773C36E> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
484
  0x7fff91c77000 -   0x7fff91c7bfff com.apple.IOSurface (86.0.4 - 86.0.4) <26F01CD4-B76B-37A3-989D-66E8140542B3> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
485
  0x7fff91c7c000 -   0x7fff91ca7fff libxslt.1.dylib (11.3) <441776B8-9130-3893-956F-39C85FFA644F> /usr/lib/libxslt.1.dylib
486
  0x7fff91d1b000 -   0x7fff91d21ff7 libunwind.dylib (35.1) <21703D36-2DAB-3D8B-8442-EAAB23C060D3> /usr/lib/system/libunwind.dylib
487
  0x7fff91d4a000 -   0x7fff91d60fff com.apple.MultitouchSupport.framework (237.4 - 237.4) <0F7FEE29-161B-3D8E-BE91-308CBD354461> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
488
  0x7fff91d61000 -   0x7fff91d63ff7 libunc.dylib (25) <92805328-CD36-34FF-9436-571AB0485072> /usr/lib/system/libunc.dylib
489
  0x7fff91d7b000 -   0x7fff9204cff7 com.apple.security (7.0 - 55179.13) <F428E306-C407-3B55-BA82-E58755E8A76F> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
490
  0x7fff929c4000 -   0x7fff92ac6fff libcrypto.0.9.8.dylib (47.2) <CF3BAB7E-4972-39FD-AF92-28ACAFF0873E> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
491
  0x7fff92ac7000 -   0x7fff92adcfff com.apple.ImageCapture (8.0 - 8.0) <17A45CE6-7DA3-36A5-B7EF-72BC136981AE> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
492
  0x7fff92add000 -   0x7fff92b2cff7 libFontRegistry.dylib (100) <2E03D7DA-9B8F-31BB-8FB5-3D3B6272127F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
493
  0x7fff92b79000 -   0x7fff92b79fff com.apple.quartzframework (1.5 - 1.5) <6403C982-0D45-37EE-A0F0-0EF8BCFEF440> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
494
  0x7fff92bc1000 -   0x7fff92bc7fff com.apple.DiskArbitration (2.5.2 - 2.5.2) <C713A35A-360E-36CE-AC0A-25C86A3F50CA> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
495
  0x7fff92bc8000 -   0x7fff92c6eff7 com.apple.CoreServices.OSServices (557.6 - 557.6) <1BDB5456-0CE9-301C-99C1-8EFD0D2BFCCD> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
496
  0x7fff92c6f000 -   0x7fff92c7dff7 libsystem_network.dylib (77.10) <0D99F24E-56FE-380F-B81B-4A4C630EE587> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
497
  0x7fff92c7e000 -   0x7fff92c81fff com.apple.help (1.3.2 - 42) <343904FE-3022-3573-97D6-5FE17F8643BA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
498
  0x7fff92c82000 -   0x7fff92cd9ff7 com.apple.ScalableUserInterface (1.0 - 1) <F1D43DFB-1796-361B-AD4B-39F1EED3BE19> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/ScalableUserInterface.framework/Versions/A/ScalableUserInterface
499
  0x7fff92e05000 -   0x7fff92e24ff7 com.apple.ChunkingLibrary (2.0 - 133.3) <8BEC9AFB-DCAA-37E8-A5AB-24422B234ECF> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
500
  0x7fff92e77000 -   0x7fff92e82ff7 com.apple.DisplayServicesFW (2.7.2 - 357) <EC87A00D-FE9C-3CFE-A98C-063C3D23085A> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
501
  0x7fff93025000 -   0x7fff93027fff com.apple.securityhi (4.0 - 55002) <34E45C60-DC7E-3FCC-A1ED-EBF48B77C559> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
502
  0x7fff93028000 -   0x7fff9304dff7 libc++abi.dylib (26) <D86169F3-9F31-377A-9AF3-DB17142052E4> /usr/lib/libc++abi.dylib
503
  0x7fff9304e000 -   0x7fff930ecff7 com.apple.ink.framework (10.8.2 - 150) <84B9825C-3822-375F-BE58-A753444FBDE2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
504
  0x7fff930ed000 -   0x7fff93138fff com.apple.CoreMedia (1.0 - 926.106) <64467905-48DC-37F9-9F32-186768CF2640> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
505
  0x7fff9313c000 -   0x7fff9317bff7 com.apple.QD (3.42.1 - 285.1) <77A20C25-EBB5-341C-A05C-5D458B97AD5C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
506
  0x7fff9317c000 -   0x7fff931d6fff com.apple.Suggestions (2.0 - 102.1) <05D8D892-9A31-301A-BD24-D8A89B2AC905> /System/Library/PrivateFrameworks/Suggestions.framework/Versions/A/Suggestions
507
  0x7fff931d7000 -   0x7fff931d7ffd com.apple.audio.units.AudioUnit (1.9.2 - 1.9.2) <6D314680-7409-3BC7-A807-36341411AF9A> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
508
  0x7fff931d8000 -   0x7fff93246ff7 com.apple.framework.IOKit (2.0.1 - 755.42.1) <A90038ED-48F2-3CC9-A042-53A3D7985844> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
509
  0x7fff93247000 -   0x7fff934f6fff com.apple.imageKit (2.2 - 673) <5F0504DA-7CE9-3D97-B2B5-3C5839AEBF1F> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
510
  0x7fff934f7000 -   0x7fff937aeff7 com.apple.MediaToolbox (1.0 - 926.106) <57043584-98E7-375A-89AE-F46480AA5D97> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
511
  0x7fff937af000 -   0x7fff93a73fff com.apple.AddressBook.framework (7.1 - 1170) <A850809B-B087-3366-9FA0-1518C20831D3> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
512
  0x7fff93a74000 -   0x7fff93af4ff7 com.apple.ApplicationServices.ATS (332 - 341.1) <BD83B039-AB25-3E3E-9975-A67DAE66988B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
513
  0x7fff93b0a000 -   0x7fff93c7fff7 com.apple.CFNetwork (596.5 - 596.5) <22372475-6EF4-3A04-83FC-C061FE4717B3> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
514
  0x7fff93c80000 -   0x7fff93ce3fff com.apple.audio.CoreAudio (4.1.2 - 4.1.2) <FEAB83AB-1DE5-3813-BA48-7A7F2374CCF0> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
515
  0x7fff93cff000 -   0x7fff93d39ff7 com.apple.GSS (3.0 - 2.0) <423BDFCC-9187-3F3E-ABB0-D280003EB15E> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
516
  0x7fff93d3a000 -   0x7fff93d57ff7 com.apple.openscripting (1.3.6 - 148.3) <C008F56A-1E01-3D4C-A9AF-97799D0FAE69> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
517
  0x7fff93d58000 -   0x7fff93da2ff7 libGLU.dylib (8.10.1) <6699DEA6-9EEB-3B84-A57F-B25AE44EC584> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
518
  0x7fff93da3000 -   0x7fff93dc2ff7 libresolv.9.dylib (51) <0882DC2D-A892-31FF-AD8C-0BB518C48B23> /usr/lib/libresolv.9.dylib
519
  0x7fff93dc3000 -   0x7fff93dc8fff com.apple.OpenDirectory (10.8 - 151.10) <CF44120B-9B01-32DD-852E-C9C0E1243FC0> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
520
  0x7fff93dc9000 -   0x7fff93dcefff libcache.dylib (57) <65187C6E-3FBF-3EB8-A1AA-389445E2984D> /usr/lib/system/libcache.dylib
521
  0x7fff93e4a000 -   0x7fff93e57fff com.apple.AppleFSCompression (49 - 1.0) <5508344A-2A7E-3122-9562-6F363910A80E> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
522
  0x7fff93e58000 -   0x7fff93e6bff7 libbsm.0.dylib (32) <F497D3CE-40D9-3551-84B4-3D5E39600737> /usr/lib/libbsm.0.dylib
523
  0x7fff93fc4000 -   0x7fff93fc5fff liblangid.dylib (116) <864C409D-D56B-383E-9B44-A435A47F2346> /usr/lib/liblangid.dylib
524
  0x7fff93fcf000 -   0x7fff94012ff7 com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 80.6) <5CFA361D-4853-3ACC-9EFC-A2AC1F43BA4B> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
525
  0x7fff9401e000 -   0x7fff94025fff libcopyfile.dylib (89) <876573D0-E907-3566-A108-577EAD1B6182> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
526
  0x7fff94026000 -   0x7fff9402bfff libcompiler_rt.dylib (30) <08F8731D-5961-39F1-AD00-4590321D24A9> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
527
  0x7fff9402c000 -   0x7fff94095fff libstdc++.6.dylib (56) <EAA2B53E-EADE-39CF-A0EF-FB9D4940672A> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
528
  0x7fff940c9000 -   0x7fff9417cff7 com.apple.PDFKit (2.8.5 - 2.8.5) <EAAED40E-7B2C-3312-826E-26A9DEDBF0FC> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
529
  0x7fff9417d000 -   0x7fff941c5fff libcurl.4.dylib (69.2) <EBDBF42D-E4A6-3D05-A76B-2817D79D59E2> /usr/lib/libcurl.4.dylib
530
  0x7fff941c8000 -   0x7fff94221ff7 com.apple.ImageCaptureCore (5.0.4 - 5.0.4) <84F003C2-5758-3D0A-8644-F3A0BA4F22FC> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
531
  0x7fff94222000 -   0x7fff94581fff com.apple.Foundation (6.8 - 945.18) <1D7E58E6-FA3A-3CE8-AC85-B9D06B8C0AA0> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
532
  0x7fff945d3000 -   0x7fff94643fff com.apple.ISSupport (1.9.8 - 56) <23ED7650-2705-355A-9F11-409A9981AC53> /System/Library/PrivateFrameworks/ISSupport.framework/Versions/A/ISSupport
533
  0x7fff94fbb000 -   0x7fff950b8ff7 libxml2.2.dylib (22.3) <47B09CB2-C636-3024-8B55-6040F7829B4C> /usr/lib/libxml2.2.dylib
534
  0x7fff950c7000 -   0x7fff950d3ff7 com.apple.DirectoryService.Framework (10.8 - 151.10) <DA05EF06-8EBD-3759-B5D3-E6FC86C5D850> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
535
  0x7fff950d4000 -   0x7fff9512eff7 com.apple.opencl (2.2.19 - 2.2.19) <3C7DFB2C-B3F9-3447-A1FC-EAAA42181A6E> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
536
  0x7fff9512f000 -   0x7fff95319ff7 com.apple.CoreFoundation (6.8 - 744.19) <0F7403CA-2CB8-3D0A-992B-679701DF27CA> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
537
  0x7fff9531a000 -   0x7fff9531cfff libquarantine.dylib (52.1) <143B726E-DF47-37A8-90AA-F059CFD1A2E4> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
538
  0x7fff9531d000 -   0x7fff9531dfff com.apple.ApplicationServices (45 - 45) <A3ABF20B-ED3A-32B5-830E-B37831A45A80> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
539
  0x7fff95350000 -   0x7fff9535dff7 com.apple.NetAuth (4.0 - 4.0) <F5BC7D7D-AF28-3C83-A674-DADA48FF7810> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
540
  0x7fff955d3000 -   0x7fff9560cff7 libssl.0.9.8.dylib (47.2) <46DF85DC-18FB-3108-91F6-52AE3EBF2347> /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
541
  0x7fff95b15000 -   0x7fff95b28ff7 com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <2F2694E9-A7BC-33C7-B4CF-8EC907DF0FEB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
542
  0x7fff95bb7000 -   0x7fff96127ff7 com.apple.CoreAUC (6.22.03 - 6.22.03) <A77BC97A-B695-3F7E-8696-5B2357C2726B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
543
  0x7fff96128000 -   0x7fff96564fff com.apple.VideoToolbox (1.0 - 926.106) <B1185D9D-02AC-3D27-B894-21B1179F2AEF> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
544
  0x7fff96565000 -   0x7fff96565fff com.apple.CoreServices (57 - 57) <9DD44CB0-C644-35C3-8F57-0B41B3EC147D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
545
  0x7fff96573000 -   0x7fff9657dfff com.apple.speech.recognition.framework (4.1.5 - 4.1.5) <D803919C-3102-3515-A178-61E9C86C46A1> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
546
  0x7fff9657e000 -   0x7fff965b9fff com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <7E4F2C08-0010-34AE-BC46-149B7EE8A0F5> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
547
  0x7fff965ba000 -   0x7fff96654fff libvMisc.dylib (380.10) <A7F12764-A94C-36EB-88E0-F826F5AF55B4> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
548
  0x7fff96655000 -   0x7fff9665cfff libGFXShared.dylib (8.10.1) <B4AB9480-2CDB-34F8-8D6F-F5A2CFC221B0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
549
  0x7fff9665d000 -   0x7fff9666cfff com.apple.opengl (1.8.10 - 1.8.10) <AD49CF56-B7C1-3598-8610-58532FC41345> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
550
  0x7fff9666d000 -   0x7fff9678592f libobjc.A.dylib (532.2) <90D31928-F48D-3E37-874F-220A51FD9E37> /usr/lib/libobjc.A.dylib
551
  0x7fff96817000 -   0x7fff96969fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.9.2 - 1.9.2) <DC5F3D1B-036A-37DE-BC24-7636DC95EA1C> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
552
  0x7fff9696a000 -   0x7fff96a6cfff libJP2.dylib (851) <26FFBDBF-9CCE-33D7-A45B-0A31C98DA37E> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
553
  0x7fff96ab6000 -   0x7fff96ac8ff7 libz.1.dylib (43) <2A1551E8-A272-3DE5-B692-955974FE1416> /usr/lib/libz.1.dylib
554
  0x7fff96ad1000 -   0x7fff96c42ff7 com.apple.QTKit (7.7.1 - 2599.41) <A645347D-3EEC-34A7-8051-A57AC60151EF> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
555
  0x7fff96c43000 -   0x7fff9703afff libLAPACK.dylib (1073.4) <D632EC8B-2BA0-3853-800A-20DA00A1091C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
556
  0x7fff9703b000 -   0x7fff9707ffff libcups.2.dylib (327.7) <9F35B58A-F47E-348A-8E09-E235FA4B9270> /usr/lib/libcups.2.dylib
557
  0x7fff972f6000 -   0x7fff973a7fff com.apple.LaunchServices (539.9 - 539.9) <07FC6766-778E-3479-8F28-D2C9917E1DD1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
558
  0x7fff97468000 -   0x7fff97468fff libOpenScriptingUtil.dylib (148.3) <F8681222-0969-3B10-8BCE-C55A4B9C520C> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
559
  0x7fff97469000 -   0x7fff97604fef com.apple.vImage (6.0 - 6.0) <FAE13169-295A-33A5-8E6B-7C2CC1407FA7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
560
  0x7fff977f2000 -   0x7fff97801ff7 libxar.1.dylib (105) <370ED355-E516-311E-BAFD-D80633A84BE1> /usr/lib/libxar.1.dylib
561
  0x7fff97802000 -   0x7fff9780dfff com.apple.CommonAuth (3.0 - 2.0) <1CA95702-DDC7-3ADB-891E-7F037ABDDA14> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
562
  0x7fff9780e000 -   0x7fff9785fff7 com.apple.SystemConfiguration (1.12.2 - 1.12.2) <A4341BBD-A330-3A57-8891-E9C1A286A72D> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
563
  0x7fff97860000 -   0x7fff97860fff com.apple.AOSMigrate (1.0 - 1) <585B1483-490E-32DD-97DC-B9279E9D3490> /System/Library/PrivateFrameworks/AOSMigrate.framework/Versions/A/AOSMigrate
564
  0x7fff97861000 -   0x7fff978adff7 libauto.dylib (185.4) <AD5A4CE7-CB53-313C-9FAE-673303CC2D35> /usr/lib/libauto.dylib
565
  0x7fff978ae000 -   0x7fff978b7ff7 com.apple.CommerceCore (1.0 - 26.2) <AF35874A-6FA7-328E-BE30-8BBEF0B741A8> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
566
  0x7fff978b8000 -   0x7fff978b9fff libDiagnosticMessagesClient.dylib (8) <8548E0DC-0D2F-30B6-B045-FE8A038E76D8> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
567
  0x7fff978ba000 -   0x7fff978e6fff com.apple.framework.Apple80211 (8.5 - 850.252) <73506CA1-CF76-3A98-A6F2-3DDAC10CB67A> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
568
  0x7fff978e7000 -   0x7fff978f5fff com.apple.Librarian (1.1 - 1) <5AC28666-7642-395F-A923-C6F8A274BBBD> /System/Library/PrivateFrameworks/Librarian.framework/Versions/A/Librarian
569
  0x7fff978f6000 -   0x7fff978f7fff libsystem_blocks.dylib (59) <D92DCBC3-541C-37BD-AADE-ACC75A0C59C8> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
570
  0x7fff978f8000 -   0x7fff97920fff libJPEG.dylib (851) <64A3EB03-34FB-308C-817B-6106D1F4D80F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
571
  0x7fff97921000 -   0x7fff9793cff7 com.apple.frameworks.preferencepanes (15.1 - 15.1) <8A3CDC5B-9FA5-32EB-A066-F19874193B92> /System/Library/Frameworks/PreferencePanes.framework/Versions/A/PreferencePanes
572
  0x7fff9794a000 -   0x7fff9794afff com.apple.Cocoa (6.7 - 19) <1F77945C-F37A-3171-B22E-F7AB0FCBB4D4> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
573
  0x7fff9794b000 -   0x7fff97979ff7 libsystem_m.dylib (3022.6) <B434BE5C-25AB-3EBD-BAA7-5304B34E3441> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
574
  0x7fff9797a000 -   0x7fff97a54fff com.apple.backup.framework (1.4.3 - 1.4.3) <6B65C44C-7777-3331-AD9D-438D10AAC777> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
575
  0x7fff97a55000 -   0x7fff97a76ff7 libCRFSuite.dylib (33) <736ABE58-8DED-3289-A042-C25AF7AE5B23> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
576
  0x7fff97af2000 -   0x7fff97af9fff com.apple.NetFS (5.0 - 4.0) <82E24B9A-7742-3DA3-9E99-ED267D98C05E> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
577

  
578
External Modification Summary:
579
 Calls made by other processes targeting this process:
580
  task_for_pid: 46
581
  thread_create: 0
582
  thread_set_state: 0
583
 Calls made by this process:
584
  task_for_pid: 0
585
  thread_create: 0
586
  thread_set_state: 0
587
 Calls made by all processes on this machine:
588
  task_for_pid: 21221
589
  thread_create: 2
590
  thread_set_state: 0
591

  
592
VM Region Summary:
593
ReadOnly portion of Libraries: Total=351.7M resident=201.6M(57%) swapped_out_or_unallocated=150.0M(43%)
594
Writable regions: Total=274.5M written=147.0M(54%) resident=197.1M(72%) swapped_out=0K(0%) unallocated=77.4M(28%)
595
 
596
REGION TYPE           VIRTUAL
597
===========           =======
598
CG backing stores         14.1M
599
CG image              924K
600
CG raster data           116K
601
CG shared images          1312K
602
CoreImage               8K
603
CoreServices            2864K
604
MALLOC              221.9M
605
MALLOC guard page          48K
606
Memory tag=240            4K
607
Memory tag=242            12K
608
Memory tag=250            4K
609
Memory tag=251            24K
610
OpenCL                52K
611
STACK GUARD            56.0M
612
Stack               13.1M
613
VM_ALLOCATE            16.4M
614
__DATA               28.1M
615
__IMAGE               528K
616
__LINKEDIT             92.8M
617
__TEXT              258.9M
618
__UNICODE              544K
619
mapped file            87.1M
620
shared memory           58.9M
621
===========           =======
622
TOTAL               853.7M
623